Сергій Горопаха. Ключові віхи переговорного процесу щодо вступу Хорватії до ЄС у 2007–2008 рр.

Сергій Горопаха, аспірант Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотація

1 липня 2013 року Республіка Хорватія офіційно стала повноправним 28-м членом Європейського Союзу, що ознаменувало виконання однієї з головних, поряд зі вступом у НАТО у 2009 р., зовнішньополітичних цілей та величезний поступ у процесі довгострокової консолідації країни.

У даній статті автором проаналізовано ключові події 2007 – 2008 рр. у відносинах Хорватії та Європейського Союзу, які наблизили цю балканську країну до реалізації нею свого євроінтеграційного курсу. Зокрема, окрема увага приділяється особливостям ходу передвступних переговорів з Європейським Союзом, а також внутрішньо- та зовнішньополітичним чинникам, які мали безпосередній вплив на євроінтеграційний діалог між Хорватією та Європейським Союзом. У цьому контексті наголос зроблено на проблемних питаннях, які певною мірою уповільнили динаміку переговорного процесу, зокрема одностороннє застосування Хорватією Захищеного екологічного риболовного поясу, та зусиль влади Хорватії з їхнього врегулювання.

Виокремлено також важливі здобутки Хорватії в переговорному процесі з Європейським Союзом, зокрема, помітний поступ країни у досягненні відповідних критеріїв Європейського Союзу та визначення терміну завершення передвступних переговорів.

Ключові слова

Хорватія, Європейський Союз, європейська інтеграція, переговори про членство, гармонізація законодавства, Захищений екологічній риболовний пояс.

Список використаних джерел і літератури

 1. Боровець І. Еволюція суспільної думки в Республіці Хорватія щодо європейської інтеграції упродовж 2000 – 2013 рр. / Ірина Боровець // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки: міжвідомчий збірник наукових праць / відп. ред. С.В. Віднянський. – 2016. – Вип. 25. – С. 307–323.
 2. Ako se ZERP brzo ne riješi, doći će do zastoja u hrvatskim pregovorima // Poslovni dnevnik. – 2007. – 3. ožujak. [Elektronički Resurs] – Način pristupa: http://www.poslovni.hr/hrvatska/ako-se-zerp-brzo-ne-rijesi-doci-ce-do-zastoja-u-hrvatskim-pregovorima-72847.– Naslov sa zaslona. – Datum pristupa: 11.08.2018.
 3. Croatia 2007 Progress Report: Commission Staff Working Paper ( SEC(2007) 1431 ) // The European Commission. [Electronic Resource] – Mode of Access: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2007/nov/croatia_progress_reports_en.pdf. – Title from the Screen. – Last Access: 5th July 2018.
 4. Croatia 2008 Progress Report: Commission Staff Working Paper ( SEC(2008) 2694) // The European Commission. [Electronic Resource] – Mode of Access: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/press_corner/key-documents/reports_nov_2008/croatia_progress_report_en.pdf. – Title from the Screen. – Last Access: 5th September 2018.
 5. Croatia on the Road to the European Union: second edition // Ministry of Foreign Affairs and European Integration of the Republic of Croatia. [Electronic Resource] – Mode of Access: http://www.mvep.hr/files/file/publikacije/Croatia_on_the_Road_to_the_EU.pdf. – Title from the Screen. – Last Access: 16th July 2018.
 6. Do kraja 2007. otvara se nekoliko poglavlja // Poslovni dnevnik. – 2007. 21. rujna. [Elektronički Resurs] – Način pristupa: http://www.poslovni.hr/hrvatska/do-kraja-2007-otvara-se-nekoliko-poglavlja-54685. – Naslov sa zaslona. – Datum pristupa: 12.09.2018.
 7. Drobnjak V. Specificity of Croatia’s Accession Negotiations and Implications for the EU Membership / V. Drobnjak // Etudes Européens. – 2011. – Vol. December. [Electronic Resource] – Mode of Access: http://www.etudes-europeennes.eu/images/stories/A_look_at_Croatia/ENA-vladimir_drobnjak-final_draft_011211js-FINAL.pdf. – Title from the Screen. – Last Access: 15th September 2017.
 8. Drobnjak: Nema pada entuzijazma i pomicanja rokova // Slobodna Dalmacija. 2008. – 24. rujna. [Elektronički Resurs] – Način pristupa: https://www.slobodnadalmacija.hr/novosti/hrvatska/clanak/id/22593/drobnjak-nema-pada-entuzijazma-i-pomicanja-rokova. – Naslov sa zaslona. – Datum pristupa: 06.09.2018.
 9. 260. sjednica Vlade Republike Hrvatske // Vlada Republike Hrvatske. [Elektronički Resurs] – Način pristupa: https://vlada.gov.hr/sjednice/260-sjednica-vlade-republike-hrvatske/727. – Naslov sa zaslona. – Datum pristupa: 19.07.2018.
 10. European Parliament resolution of 10 April 2008 on Croatia’s 2007 progress report (2007/2267(INI)) // The European Parliament. [Electronic Resource] – Mode of Access: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0120+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN. – Title from the Screen. – Last Access: 6th September 2018.
 11. European Parliament resolution of 25 April 2007 on Croatia’s 2006 progress report (2006/2288(INI)) // The European Parliament. [Electronic Resource] – Mode of Access: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0156+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN. – Title from the Screen. – Last Access: 6th September 2018.
 12. Jovic D. Hrvatska vanjska politika pred izazovima članstva u Europskoj Uniji // Politička misao. – 2011. – God. 48. – Br. 2. – Str. 7–36.
 13. Kronologija odnosa Hrvatske i Europske unije // Ministarsto vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske. [Elektronički Resurs] – Način pristupa: http://www.mvep.hr/hr/hrvatska-i-europska-unija/pregovori/kako-smo-pregovarali/kronologija-odnosa-hrvatske-i-europske-unije/. – Naslov sa zaslona. – Datum pristupa: 15.09.2018.
 14. Nacionalni program Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji – 2007. godina // Vlada Republike Hrvatske. [Elektronički Resurs] – Način pristupa: https://vlada.gov.hr/UserDocsImages//Sjednice/Arhiva//62-01.pdf. – Naslov sa zaslona. – Datum pristupa: 11.08.2018.
 15. Nacionalni program Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji – 2008. godina // Ministarsto vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske. [Elektronički Resurs] – Način pristupa: http://www.mvep.hr/files/file/dokumenti/NPPEU_HRV_2008.pdf. – Naslov sa zaslona. – Datum pristupa: 11.08.2018.
 16. Najnoviji rezultati DIP-a: SDP 56, HDZ 66 mandata // 24 sata. 2007. [Elektronički Resurs] – Način pristupa: https://www.24sata.hr/news/najnoviji-rezultati-dip-a-sdp-56-hdz-66-mandata-38652. – Naslov sa zaslona. – Datum pristupa: 05.08.2018.
 17. O izmjeni Odluke o proširenju jurisdikcije Republike Hrvatske na Jadranskom moru: odluka Hrvatskog sabora od 13. ožujka 2008. br. 998 // Narodne novine. [Elektronički Resurs] – Način pristupa: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_03_31_998.html. – Naslov sa zaslona. – Datum pristupa: 11.08.2018.
 18. Ott. K. Croatian Accession to the European Union: the challenges of participation // Croatian Accession to the European Union. The challenges of participation / ed. Katarina Ott. – Zagreb : Institut of Public Finance, Friedrich Ebert Stiftung, 2006. – Vol. 4. – P. 1–27.
 19. Predsjednik Vlade s predsjednikom Europske komisije Barrosom // Vlada Republike Hrvatske. [Elektronički Resurs] – Način pristupa: https://vlada.gov.hr/vijesti/predsjednik-vlade-s-predsjednikom-europske-komisije-barrosom/8007. – Naslov sa zaslona. – Datum pristupa: 12.09.2018.
 20. Predsjednik Vlade: 2009. mogla bi biti velika godina za Hrvatsku // Vlada Republike Hrvatske. [Elektronički Resurs] – Način pristupa: https://vlada.gov.hr/vijesti/predsjednik-vlade-2009-mogla-bi-biti-velika-godina-za-hrvatsku/8470. – Naslov sa zaslona. – Datum pristupa: 11.08.2018.
 21. Predsjednik Vlade: Hrvatska ispunila mjerila za otvaranje svih poglavlja pregovora s EU // Vlada Republike Hrvatske. [Elektronički Resurs] – Način pristupa: https://vlada.gov.hr/vijesti/predsjednik-vlade-hrvatska-ispunila-mjerila-za-otvaranje-svih-poglavlja-pregovora-s-eu/8227. – Naslov sa zaslona. – Datum pristupa: 11.08.2018.
 22. Third meeting of the Stabilisation and Association Council between the European Union and Croatia (Brussels, 6 March 2007): Joint Press Release // European Council/Council of the European Union. [Electronic Resource] – Mode of Access: https://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/er/93105.pdf. – Title from the Screen. – Last Access: 5th July 2018.
 23. Vukandin S. Evo kako smo putovali u EU / S. Vukadin // Tportal.hr. [Elektronički Resurs] – Način pristupa: http://m.tportal.hr/270547/Evo-kako-smo-putovali-u-EU.html. – Naslov sa zaslona. – Datum pristupa: 20.09.2018.
 24. Započela sjednica Zajedničkog parlamentarnog odbora RH-EU [// Hrvatski sabor. [Elektronički Resurs] – Način pristupa: http://www.sabor.hr/Default.aspx?art=12732&sec=1100. – Naslov sa zaslona. – Datum pristupa: 11.08.2018.

УДК 94(4):327(497.5)«2007/2008»

DOI: http://doi.org/10.17721/2524-048X.2018.11.8-27

Завантажити матеріал: