Гібридні ознаки протистояння Польщі із УСРР і РСФРР у контексті дипломатичної боротьби під час Генуезької конференції (1922 р.)

Олександр Назарчук

кандидат історичних наук, доцент

Павло Сацький

кандидат історичних наук, доцент

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Київ, Україна

Анотація. У статті здійснено аналіз політики Польщі щодо РСФРР і УСРР у період підготовки і проведення Генуезької конференції (10 квітня – 19 травня 1922 р.). На даний час актуальною є проблема дослідження досвіду ведення гібридних воєн, а такий вже напрацьовано від початку ХХ ст. Зокрема, коли між державами відсутній де-юре стан війни, існують дипломатичні відносини, проте, вони створюють одна одній перманентний стан військової загрози, намагаючись формально зняти із себе відповідальність за створення такого стану. Дана проблематика у контексті міжнародної політики в Європі іще детально не розроблялась. Хронологічно дослідження охоплює період від січня 1922 р. і до кінця травня цього ж року. Об’єктом аналізу також є політика Румунії щодо Радянських Республік в цей же період, оскільки вона обумовлювалась координацією дій із Польщею. Дослідження здійснено на базі аналізу оперативних зведень Відділу по боротьбі із бандитизмом Всеукраїнської Надзвичайної Комісії для ЦК КП(б)У щодо ситуації на кордоні між УСРР і територіями Польщі і Румунії (зокрема, Східною Галичиною, окупованою Польщею і Бессарабією, окупованою Румунією). Особливістю підходу до проведення дослідження є ретроспективний огляд даних оперативних зведень у контексті дипломатичної боротьби в ході Генуезької конференції 1922 р. Паралельно із аналізом політики Польщі щодо територій із радянським суспільним устроєм здійснено аналіз дій радянської делегації під час роботи міжнародної конференції у Генуї, включаючи міжнародно-правові наслідки укладення Рапалльського договору між РСФРР і Німеччиною. Значну увагу в дослідженні присвячено аналізу міжнародного політико-правового становища Польщі й РСФРР та УСРР напередодні Генуезької конференції та його трансформації в результаті укладення Рапалльського договору 16 квітня 1922 р. У цьому ж контексті проведено аналіз трансформації політики Польщі щодо радянський територій на кордонах із ними. Окремо виділено проблему використання Польщею скоординовано із Румунією сил Армії УНР і та білогвардійців у створенні перманентного стану військової загрози для радянських територій. В результаті проведеного дослідження встановлено, що в умовах глобальної капіталістичної економіки 1920-х рр. держави намагалися уникати стану тривалої війни, зважаючи на негативний досвід часів Першої світової війни. Тому основні зусилля по зміні свого міжнародно-політичного становища вони намагалися зосереджувати на дипломатичних заходах, які підсилювали в якості аргументації методами економічного тиску й перманентної військової загрози. Польська політика створення перманентної військової загрози для РСФРР і УСРР виявилась невдалою із-за складного політичного становища Польщі й рішучого настрою РСФРР використати системні суперечності у міжнародній політиці Європи після Першої світової війни.

Ключові слова: Польща, Румунія, УСРР, гібридна війна, Генуезька конференція.


Завантажити статтю:

pdf


Список використаних джерел та літератури:

 1. Герберт фон Дирксен Москва-Токио-Лондон. Двадцать лет германской внешней политики / Пер. С англ. Н. Лихачевой. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 445 с.
 2. Записка И. Т. Смиглы относительно провозглашения Белорусской Республики и войны с Польшей. 14 июля. В ЦК РКП // Польско-советская война. 1919-1920. (Ранее не опубликованные документы и материалы) / Костюшко И. и др. – У 2 тт. – М.: Институт славяноведения и балканистики РАН, 1994. – Т. 1. – С. 141.
 3. Иоффе А. (Крымский В.) Генуэзская конференция / Иоффе А. (Крымский В.). – М.: Издательство «Красная Новь» при Госполитпросвете, 1922. – 62 с.
 4. Купчик О. Зовнішньополітична діяльність уряду УСРР (1920-1923 рр.) [Текст] : дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Купчик О. ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. − К., 2005. − 225 арк.
 5. Мирный договор между Россией и Украиной, с одной стороны, и Польшей – с другой. Рига, 18 марта 1921 г. // Документы и материалы по истории советско-польских отношений / Отв. ред. И. Хренов. – У 16 тт. – М.: Издательство «Наука», 1965. – Т. 3: апрель 1920 г. – март 1921 г. – С. 520-552.
 6. О возможном участии «белых» правительств в Генуе (Текст телеграммы Г. В. Чичерина Советским представительствам в Италии и Латвии от 1/ІІ 1922 г.) // Материалы Генуэзской конференции (подготовка, отчеты заседаний, работы комиссий, дипломатическая переписка и пр.). – М.: НКИД, 1922. – С. 25.
 7. Оперативно-информационная сводка №17 о движении бандитизма на Украине к 12 часам 23 января 1922 г. Харьков // ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 1305.
 8. Оперативно-информационная сводка №19 о движении бандитизма на Украине к 12 часам 25 января 1922 г. Харьков // ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 1305.
 9. Оперативно-информационная сводка №42 о движении бандитизма на Украине к 12 часам 21 февраля 1922 г. Харьков // ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 1305.
 10. Оперативно-информационная сводка № 68 о движении бандитизма на Украине к 12 часам 28 марта 1922 г. Харьков // ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 1305.
 11. Оперативно-информационная сводка № 70 о движении бандитизма на Украине к 12 часам 30 марта 1922 г. Харьков // ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 1305.
 12. Оперативно-информационная сводка № 74 о движении бандитизма на Украине к 12 часам 4 апреля 1922 г. Харьков // ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 1305.
 13. Оперативно-информационная сводка № 83 о движении бандитизма на Украине к 12 часам 18 апреля 1922 г. Харьков // ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 1305.
 14. Оперативно-информационная сводка № 88 о движении бандитизма на Украине к 12 часам 24 апреля 1922 г. Харьков // ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 1305.
 15. Оперативно-информационная сводка № 96 о движении бандитизма на Украине к 12 часам 4 мая 1922 г. Харьков // ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 1305.
 16. Оперативно-информационная сводка № 110/111 о движении бандитизма на Украине к 12 часам 22 мая 1922 г. Харьков // ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 1305.
 17. Перевод ноты, врученной министром иностранных дел Польской Республики г. Скирмунтом Полномочному представителю УССР в Польше т. Шумскому. Варшава, 31 октября 1921 г. // ЦДАВО України, ф. 4, оп. 1, спр. 645.
 18. Пятое заседание І-ой подкомиссии 1-ой Комиссии. 17 мая 1922 г. // Материалы Генуэзской конференции (подготовка, отчеты заседаний, работы комиссий, дипломатическая переписка и пр.). – М.: НКИД, 1922. – С. 277-294.
 19. Стенограма заседения 2-й Чрезвычайной Сессии ВЦИК Советов по вопросу ратификации договора о прелиминарии и прелиминарных условиях мира с Польшей. [23 октября 1920] // Польско-советская война. 1919-1920. (Ранее не опубликованные документы и материалы). – У 2 тт. – М.: Институт славяноведения и балканистики РАН, 1994. – Т. 2. – С. 96-105.
 20. Тардье А. Мир. / Тардье А. / Пер. с фр. под. ред. и вступ статей Б. Штейна. – М.: Госполитиздат, 1943. – 424 с.
 21. Kornat M. Między pokojem a wojną. Szkice o dyplomacji polskiej lat 1918-1945 / Kornat M., Materski W. − Warszawa: Polski Instytut Dyplomacji im. Ignacego Jana Paderewskiego, Wydawnictwo Sejmowe, 2015. – 163 s.
 22. Fink C. Beyond Revisionism: The Genoa Conference of 1922 // Genoa, Rapallo, and European Reconstruction in 1922 / Ed. Fink C., Frohn A., Heideking J. − Cambridge University Press, 1991. – р. 11-28.