Вимоги до оформлення статей що подаються до наукового журналу «Європейські історичні студії»

Науковий журнал «Європейські історичні студії» публікує наукові статті в яких висвітлюються європейські інтеграційні процеси, зовнішня політика країн Європейського Союзу, євроінтеграція України, європейська історія та міжнародні відносини.

Передбачені такі рубрики:

  • європейська інтеграція: історія та сучасність;
  • актуальні проблеми європейської історії та міжнародних відносини;
  • наукова хроніка.

 

1. До друку приймаються лише статті, які мають такі необхідні елементи:
• постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
• аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;
• виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
• формулювання цілей статті (постановка завдання);
• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
• висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Статті приймаються лише в електронному варіанті (e-mail: vav7@ukr.net, olegmashev@ukr.net ). Тел. (068) 3525285, (066) 360 00 80.

Статті супроводжуються рецензією кандидата, доктора наук за фахом публікації про рекомендацію статті до друку в якій детально обґрунтовується актуальність та наукова новизна статті. Рецензіі надсилаються в сканованому вигляді (з підписом та печаткою) та обов’язково в форматі Word.

2. Вимоги до оформлення

Файл у форматі doc. Шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Береги (поля): ліве – 3 см, верхнє – 2 см, праве – 1,5 см, нижнє – 2 см.

До статті обов’язково додаються:
• УДК;
• переклад назви статті англійською мовою;
• якщо видання не є повністю англомовним, кожна публікація не англійською мовою супроводжується
анотацією англійською мовою обсягом 1800 – 2200 знаків з пробілами, включаючи ключові слова. Якщо видання не є повністю україномовним, кожна публікація не українською мовою супроводжується анотацією українською мовою обсягом не менш як 1800 – 2200 знаків, включаючи ключові слова.

В анотації не допускається скорочення і абревіатури крім загальновживаних;
• ключові слова українською та англійською мовами. Кількість ключових слів – від 5 до 7 (не менше);
• обов’язковим є транслітерований латинкою список використаних джерел (References).

References мають бути оформлені строго в стилі APA: https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/using_research/citation_style_chart.html?fbclid=IwAR2M0pE9L54avFWwPSKbcaGT5osgnFdTvj7ZaMuDxH6hm4J_CQIEEFITmtk

Звертаємо увагу авторів на необхідність кваліфікованого перекладу анотації та назви статті англійською мовою («машинний» переклад неприпустимий).

Позиції у списку літератури оформлюються за алфавітом.

3. Послідовність розміщення елементів статті:

• УДК (ліворуч);
• на рядок нижче – ім’я та прізвище автора (праворуч), учений ступінь, вчене звання (якщо є) та (або) посада (за відсутності вченого ступеня) кожного співавтора; на рядок нижче місце роботи або навчання (вирівнювання по правому краю);
• назва статті (великими літерами по центру) 5–9 слів без словосполучень «Дослідження питань…», «Деякі питання…», «Проблеми…», «Шляхи…» тощо (вирівнювання по центру).
• анотація (обсяг  не менш як 1800 – 2200 знаків з пробілами) і ключові слова мовою статті від 5 до 7);
• виклад основного матеріалу статті;
• джерела та література (нумерація позицій автоматична). Список джерел та літератури оформлюється згідно з вимогами ВАК (Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5), відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»;
• назва статті, анотація і ключові слова іншою мовою (наприклад англійською, якщо стаття написана українською). Анотація (обсяг – 1800 – 2200 слів) і ключові слова – від 5 до 7.
• Обов’язковим є транслітерований латинкою список використаних джерел (References), який додається у зв’язку з включенням «Європейських історичних студій» до міжнародних наукометричних баз.

References мають бути оформлені строго в стилі APA: https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/using_research/citation_style_chart.html?fbclid=IwAR2M0pE9L54avFWwPSKbcaGT5osgnFdTvj7ZaMuDxH6hm4J_CQIEEFITmtk

Транслітерацію можна зробити за допомогою «Google перекладач» або сайту http://ua.translit.cc/.

• Прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи/навчання, назва статті, анотація і ключові слова англійською мовою, (прізвище, науковий ступінь, вчене звання та місце роботи автора статті вирівнюються тут по лівому краю).

Обсяг статті – 0,5–0,7 ум. друк. арк.

4. Статті приймаються українською, російською, англійською мовами.

Редколегія не обов’язково поділяє позицію, висловлену авторами у статтях, та не несе відповідальності за достовірність наведених даних, цитат, фактів та посилань.

Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають редакційним вимогам, викладеним у інформаційному листі, мають низький науковий рівень та не пройшли внутрішнє рецензування.

5. Окремим файлом подаються – відомості про автора: повні прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи (навчання), посада, робоча і домашня адреси (з індексом), мобільний телефон, e-mail.

Назва файлу статті – латинськими літерами прізвище автора (наприклад: ivanov.doc). Назва файлу з відомостями про автора – латинськими літерами за зразком: ivanov_avtor.doc

6. Додаткові вимоги до тексту статті:

1. Посилання оформлюються в квадратних дужках. Наприклад: [1, с. 54], де 1 – порядковий номер позиції (монографії, статті) у списку літератури, 54 – номер сторінки; [7, арк. 67], де 7 – порядковий номер позиції (архіву) у списку літератури, 67 – номер аркушу архівної справи. “Там само” – не допускається.
2. Позиції у списку літератури оформлюються за алфавітом.
3. Архівні джерела у списку джерел потрібно оформити згідно рекомендацій МОН (див.: «Бюлетень ВАК» № 3, 2010 –
 http://www.archives.gov.ua/Publicat/AU/AU_6_2009/34.pdf ).

 

Приклад оформлення статті: