Розвиток екологічної дипломатії Європейського Союзу

Ірина Габро

канд. політ. наук, доц.

Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, Україна

Михайло Соломко

магістр

Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, Україна

Анотація. Стаття присвячена аналізу розвитку екологічної дипломатії Європейського Союзу. Адже сьогодні екологічна дипломатія стала важливим способом для держав просувати свій курс екологічної дипломатії, захищати свої екологічні права і інтереси, сприяти власному економічному та екологічному розвитку. Найбільш яскравий приклад застосування зеленої дипломатії в регіональному та глобальному масштабі це екологічна політика, що реалізується країнами–членами ЄС. Так, в рамках ЄС застосовується величезна кількість екологічних програм з розвитку поновлюваних джерел енергії, захисту флори і фауни, а також боротьбі з забрудненнями водних і земельних ресурсів. Для реалізації власної екологічної дипломатії ЄС прийняв низку важливих нормативно–правових актів, які проаналізовано у статті. Найбільш ґрунтовним нормативно–правовим актом у сфері екологічної дипломатії стала Директива Ради 85/337/ЄЕС 1985 року по оцінці впливу державних і приватних проектів на навколишнє середовище. Дана директива відображає прагнення ЄС привернути увагу державних структур і громадськості до проблем екології і заохотити до їх колективного вирішення. Екологічна дипломатія ЄС здійснюється через дипломатичні представництва, місії, делегації, а також на індивідуальному рівні. У неї залучені європейські політики і чиновники, здатні впливати на міжнародне громадську думку, співробітники міністерств закордонних справ і дипломатичних представництв. Також ЄС залучає треті країни в якості партнерів для обговорення найбільш нагальних екологічних проблем та їх подальшого рішення: зміна клімату, збереження біорізноманіття, збіднення ґрунту, лісові і водні ресурси, відновлювана енергія. Природоохоронна діяльність є одним з пріоритетних напрямків розвитку європейської інтеграції. Держави, які бажають вступити до ЄС, повинні відповідати його екологічним стандартам і запроваджувати ключові принципи екологічного законодавства. Відзначено, що країни Євросоюзу намагаються переводити економіку на чисті технології і дипломатично підштовхувати інших до заходів щодо поліпшення екологічної ситуації.
Ключові слова: Європейський Союз, екологічна дипломатія, екологічна політика, мережева «зелена» дипломатія, екологічне законодавство.

Надійшла до редколегії: 17.03.2021


Завантажити статтю:


Список використаних джерел та літератури:

1. Боголюбова Н.М. Феномен «Зеленой дипломатии»: Международный опыт / Н.М. Боголюбова, Ю.В. Николаева // Ученые записки Российского государственного гидрометеорологического университета. – 2014. – № 36. – С. 189–198.

2. Директива Совета 85/337/ЕЭС по оценке воздействия некоторых государственных и частных проектов на окружающую среду от 27 июня 1985 года. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/okr_sreda/vozd_gos_proekt.htm (дата обращения: 09.10.2020) – Название с экрана.

3. Микієвич М. М. Європейське право навколишнього середовища : Навч. Посіб. / М. М. Микієвич, Н. І. Андрусевич, Т. О. Будякова. – Львів. нац. ун–т ім. І.Франка. Львів, 2004. – 200 с.

4. Ali S. H. Transnational Transformation: from Government–Centric Interstate Regimes to CrossSectoral Multi–Level Networks of Global Governance / S. H. Ali, K. Sanjeev // The Crisis of Global Environmental Governance / ed.: J. Park, K. Conca, M. Finger. – London; NY: Routledge, 2008. – Р. 132–163.

5. The EU Green Diplomacy Network [Electronic resourse] . – Mode of Access: http://www.eeas.europa.eu/environment/gdn/docs/gdn_more_en.pdf (last Access: February 10, 2021) – Title from the Screen.

6. Tolba M. K. Global Environmental Diplomacy: Negotiating Environmental Agreements for the World / М.К. Tolba // The MIT Press, 2008. – Р. 23–35.

7. UNEP Upgraded to Universal Membership Following Rio+20 Summit. [Electronic resourse] . – Mode of Access: https://www.unenvironment.org/news–and–stories/press–release/united–nations–environment–programme–upgradeduniversal–membership (last Access: February 8, 2021) – Title from the Screen.