Концепція «resilience» у політиці ЄС

Тетяна Перга

канд. іст. наук, старш. наук. співроб

ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Київ, Україна

Анотація. У статті розглянуто концепцію стійкості, яка протягом останніх десятиліть отримала широкий розвиток як у науковому і суспільному дискурсі Європейського Союзу, так і в площині практичного впровадження. Зроблено висновок, що це було обумовлено появою таких загроз і викликів, як фінансово-економічна криза 2008-2009 рр., зміна клімату, почастішання природних катаклізмів, пандемія коронавірусу, які продемонстрували зростаючу вразливість ЄС. Розкрито розуміння стійкості Європейським Союзом, що відображено у документах Європейської Комісії. Проаналізовано головні напрями впровадження концепції стійкості в політику Європейського Союзу, серед яких: зовнішня і внутрішня політика, фінансова та економічна стійкість, допомога уразливим до різних катаклізмів країнам, боротьба зі зміною клімату. Виявлено, що на даний час ЄС визнає неможливість усунення виклику COVID-19, тому прагне підвищити стійкість до нього не лише на рівні усього союзу, а на рівні держав-членів. Висунуто припущення, що підвищення стійкості поступово перетворюється на новий спосіб просування ціннісного порядку денного Європейського Союзу не лише на теренах регіону, а і на міжнародній арені. Здійснено аналіз європейського дискурсу з питань стійкості. Продемонстровано головні тенденції його розвитку до і після початку пандемії COVID-19. Вказано на значний вплив поширення коронавірусу на суспільні дебати з питань стійкості. Зокрема відзначено фокусування уваги на внутрішніх трансформаціях, викликаних пандемією, на підвищенні стійкості систем охорони здоров’я, а також на таких актуалізованих загрозах, як дезінформація і кібертероризм. Встановлено, що важливим питанням, яке наразі залишається відкритим, є виявлення найбільш ефективних ресурсів, що сприятимуть кращій боротьбі з вже існуючими викликами (пандемія, зміна клімату) та виробленню стійкості до них.
Ключові слова: стійкість, Європейський Союз, зовнішня політика, внутрішня політика, зміна клімату, інтеграція, COVID-19.

Надійшла до редколегії: 08.02.2021


Завантажити статтю:


Список використаних джерел та літератури:

1. Action Plan for Resilience in Crisis Prone Countries 2013-2020. European Commission. Commission Staff Working Document. – Mode of Access:
https://ec.europa.eu/echo/files/policies/resilience/com_2013_227_ap_crisis_prone_countries_en.pdf (Last Access: 03.02.2021). – Title from the Screen.

2. A European Green Deal. European Commission. – Mode of Access: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en (Last Access: 03.02.2021). – Title from the Screen.

3. A Roadmap for Recovery. Towards a more resilient, sustainable and fair future. – Mode of Access: https://www.consilium.europa.eu/media/43384/roadmap-for-recovery-final-21-04-2020.pdf. (Last Access: 03.02.2021). – Title from the Screen.

4. Building and measuring Europe’s resilience. – Mode of Access: https://ec.europa.eu/newsroom/ENV/item-detail.cfm?item_id=604587&newsletter_id=300&utm_source=env_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Beyond%20GDP&utm_content=Building%20and%20measuring%20Europes%20resilience&lang=en#:~:text=What%20is%20resilience%3F&text=Resilience%20is%20about%20the%20capacity,reduce%20future%20risks%20and%20vulnerabilities (Last Access: 03.02.2021). – Title from the Screen.

5. Energy Union Package. European Commission. – Mode of Access: https://eur-lex.uropa.eu/resource.html?uri=cellar:1bd46c90-bdd4-11e4-bbe1-01aa75ed71a1.0001.03/DOC_1&format=PDF (Last Access: 04.02.2021). – Title from the Screen.

6. EU Adaptation Strategy. European Commission. – Mode of Access:
https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_en#:~:text=The%20strategy%20aims%20to%20make,the%20impacts%20of%20climate%20change (Last Access: 03.02.2021). – Title from the Screen.

7. Holling, C. S. Resilience and Stability of Ecological Systems / C.S. Holling // Annual Review of Ecology and Systematics. – 1973. – №4. – P. 1–23.

8. Juncos A. E. Resilience as the new EU foreign policy paradigm: a pragmatist turn? / A. E. Juncos // European Security. – 2017. – Vol. 26. – Issue 1. – P. 1-18. – Mode of Access: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09662839.2016.1247809 (Last Access: 03.02.2021). – Title from the Screen.

9. Proposed Mission: A Climate Resilient Europe: Prepare Europe for climate disruptions and accelerate the transformation to a climate resilient and just Europe by 2030. Report of the Mission Board for Adaptation to Climate Change, including Societal. – Mode of Access: https://ec.europa.eu/info/publications/climate-resilient-europe_en (Last Access: 05.02.2021). – Title from the Screen.

10. The Rome Declaration. Council of the EU. – Mode of Access: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/pdf (Last Access: 06.02.2021). – Title from the Screen.

11. Resilience Reports. EU science Hub. The European Commission’s science and Knowledge service. – Mode of Access: https://ec.europa.eu/jrc/en/research/crosscutting-activities/resilience/reports (Last Access: 04.02.2021). – Title from the Screen.

12. Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union’s Foreign And Security Policy. – Mode of Access: https://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf (Last Access: 03.02.2021). – Title from the Screen.

13. The Concept of EU Resilience in the Pandemic Era. Valdai discussion club. – Mode of Access: https://valdaiclub.com/a/highlights/the-concept-of-resilience-of-the-european-union/ (Last Access: 03.02.2021). – Title from the Screen.

14. The EU Approach to Resilience: Learning from Food Security Crises. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. – Mode of Access: https://ec.europa.eu/echo/files/policies/resilience/com_2012_586_resilience_en.pdf. (Last Access: 06.02.2021). – Title from the Screen.