SYNERGETIC METHOD IN THE RESEARCH OF UKRAINIAN STATE FORMATION: EUROPEAN EXPERIENCE

Юрій Котляр

д-р іст. наук, проф.

Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, Україна

ORCID logo0000-0003-2222-3857

DOI: https://doi.org/10.17721/2524-048X.2021.19.5

Анотація. В статті розглядається проблема українського державотворення, для вивчення якої використано синергетичний метод. Один із засновників синергетики бельгійський хімік і філософ І. Пригожин вказував, що історія є послідовністю біфуркацій.

Становище в Україні вимагає об’єктивного осмислення національної державності не лише в змістовно-структурному, а й в часовому вимірі, тому використання синергетичного методу може забезпечити вибір найбільш досконалих його моделей на майбутнє.

Метою статті є спроба визначити різні рівні «точок біфуркації» в історії українського державотворення. При цьому автором ставляться наступні завдання: показати європейський контекст сутності синергетичного методу; виділити особливості чотирьох етапів українського державотворення; вирахувати ряд ключових дат, які стали своєрідним символом українського державотворення та показати вплив «точок біфуркації» на процеси існування державності.

В дослідженні використані такі методи наукового пізнання, як аналітичний, порівняльно-історичний, хронологічний, а для аналізу числових моделей історичних дат – синергетичний.

В нашому дослідженні ми виходимо з того, що в історії українського державотворення «точки біфуркації» мали місце. Причому їх вивчення, яке базується на синергетичному методі, носить науковий характер. Виділено ряд ключових дат, які стали своєрідним символом українського державотворення.

«Точками біфуркації» українського державотворення першого рівня слід вважати наступні дати: 1199, 1648, 1919, 1991, які в різних варіаціях (явно або приховано) містять числа «1» і «9». Їх наявність призвела до існування чотирьох етапів українського державотворення: княжого, козацького, національно-демократичного та сучасного.

«Точками біфуркації» другого рівня ми визначаємо ті дати, що містять як внутрішню складову число «7» (1169, 1349, 1709) і символізують негативні процеси в історії українського державотворення. Разом з тим, зміни з числовим кодом «7» не носять критичного характеру і елементи державності у вигляді автономії існують ще не один десяток років.

До третього рівня «точок біфуркації» слід віднести дати з переплетенням чисел «5» і «6»: 1569, 1596, 1659. Події, що відбувалися в цих точках носять невідворотно-негативний характер.

Ключові слова: Україна, державність, державотворення, «точки біфуркації», хронологія, синергетика, числа.

Надійшла до редколегії: 07.05.2021


Завантажити


Sources:

 1. Ананда В. Ведическая нумерология / В. Ананда, Р.Кумар. – Бангалор-Лондон-Москва: ООО «ИПК» «БИОНТ», 2006. – 368 с.
 2. Бойко О. Д. Історія України / О. Д. Бойко. – К. Видавничий центр «Академія», 2002. – 656 с.
 3. Зубрицький І. Степан Томашівський – дослідник державницького напряму в українському історіописанні / І. Зубрицький // Історія України. – 2012. – № 3. – С. 32–
 4. Иванов С. Магическая семерка / С. Иванов / Наука и религия. – 1990. – № 2. – С. 34
 5. Історія України / під ред. В. А. Смолія. – К. Альтернативи, 1997. – 416с.
 6. Історія України та її державності / Л. Є. Дещинський, С. В. Терський, І. Я. Хома та ін. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 476с.
 7. Історія України: Документи. Матеріали / укл. В. Ю. Король. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 448с.
 8. Киридон А. М. Етапи українського державотворення: крос-історичне дослідження / А. М. Киридон // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Історичні науки. Миколаїв: МДГУ ім. Петра Могили.– 2007. – Т. 74., Вип. 61.– С. 7–11.
 9. Князева Е. Н. Синергетика как новое мировидение: диалог с И. Пригожиным / Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов // Вопросы философии. – 1992. – № 12. – С.3–20.
 10. Котельников Г. А. Теоретическая и прикладная синергетика / Г. А. Котельников. – Белгород: БелГТАСМ; Крестьянское дело, 2000. – 162с.
 11. Котляр Ю. В. Числові коди української державності / Ю. В. Котляр // Історичний архів. Наукові студії: Збірник наукових праць, Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили. – 2016. – Вип. 16. – С. 49–55.
 12. Кралюк П. М. Історія України «без брому». Розвиток державності на українських землях / П. М. Кралюк. – Харків: Фоліо, 2020. – 424 с.
 13. Крушинський В. Ю. Історія України. Події. Факти. Дати / В. Ю. Крушинський, Ю. А. Левенець. – К. : Зодіак-ЕКО, 1993. – 176 с.
 14. Мосионжник Л. А. Синергетика в науках о человеке (прагматическиеаспекты) = Synergeticsin Anthropological Studies: pragmaticaspects / Л. А. Мосионжник. – Кишинев: StratumPlus, 2016. – 381 с.
 15. Петровський В. В. Історія України: Неупереджений погляд: Факти. Міфи. Коментарі / В. В. Петровський, Л. О. Радченко, В. І. Семененко. – Харків: ВД «ШКОЛА», 2007. – 592с.
 16. Постанова Верховної Ради УРСР «Про проголошення незалежності України» // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 38. – Ст. 502.
 17. Пригожин И. Порядок из хаоса: Новый діалог человека с природой / И. Пригожин, И. Стенгерс. – М.: Прогресс, 1986. – 432с.
 18. Святець Ю. А. Злами в історії як точки біфуркації / Ю. А. Святець // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. –К.: Ін-т історії України,2008. – Вип. 3., Ч. 1. – С.297–318.
 19. Спиця Н. Проблема біфуркації як об’єкт соціально-філософської рефлексії [Електронний ресурс] / Н. Спиця. – Режим доступу: http://www.alba-training.com/?p=476 (Дата звернення: 04.01.2016). – Назва з екрану.
 20. Тригуб П. М. Етапи української державності: авторський погляд на проблему / П. М. Тригуб // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Політичні науки. Правознавство. Миколаїв: МДГУ ім. Петра Могили. – 2007. – Т. 69., Вип. 56. – С. 123–127.
 21. Узбек К. М. Фрагменти побудови античної науки, філософії і культури / К. М. Узбек. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2010. – 232 с.
 22. Україна крізь віки: У 15-и т. – К. Альтернативи, 1997–2000. – Т. 1–15.
 23. Хакен Г. Синергетика / Г. Хакен. – М.: Мир, 1980. – 404 с.
 24. Шевчук В. П. Історія української державності / В. П. Шевчук, М. Г. Тараненко. – К. : Либідь, 1999. – 480 с.