ЄВРОАТЛАНТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ЯК ЧИННИК МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Світлана Мотрук

канд. іст. наук, доц.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

DOI: https://doi.org/10.17721/2524-048X.2021.19.3

Анотація. В статті на широкому джерельному масиві проаналізовано процес інтеграції Чеської Республіки до Північноатлантичного альянсу, його  головні етапи та чинники.  Звертається увага на те, що перетворення Чехії на повноправного члена НАТО в березні 1999 р. стало результатом багаторічного складного і  суперечливого «повернення до Європи», започаткованого на межі 1990-х рр., в ході якого керівництву країни вдалося вирішити цілу низку нагальних проблем у військово-політичній та військово-технічній сферах. Особлива увага приділяється висвітленню результатів та наслідків перебування Чехії у складі НАТО, її участі в структурах та заходах Альянсу, наводяться численні факти, що дозволяють об’єктивно оцінити відчутну користь для країни інтеграційних процесів, окреслити ключові тенденції, головні виклики та нові можливості. Підкреслюється, що євроатлантична інтеграція сприяла інституціонально-правовій реконструкції всієї системи зовнішньополітичних відносин Чеської Республіки, стала важливим стимулом переходу до демократичної моделі політичного устрою, стабільності та національної безпеки. Розглядається оборонна стратегія країни, з’ясовуються цілі й завдання Чехії в сфері безпеки та оборони на сучасному етапі. Зауважується, що союзники по НАТО підтримали пропозицію стосовно перегляду Стратегічної концепції від 2010 р., оскільки з моменту її прийняття Альянс постав перед новою ситуацією у сфері безпеки, а Росія із потенційного стратегічного партнера перетворилася на країну-агресора. Водночас досліджуються причини поліваріантності у поглядах суспільства на євроатлантичні реалії й перспективи подальшого розширення Альянсу. За результатами аналізу опитувань громадської думки, проведених чеськими дослідницькими організаціями, розглядається ставлення чеських політичних партій та громадян до членства їхньої країни в НАТО, ролі Північноатлантичного альянсу у справі забезпечення національної безпеки Чеської Республіки та міжнародних відносин загалом.

Ключові слова: Чеська Республіка, НАТО, євроатлантична інтеграція, модернізація, національна безпека, громадська думка.

Надійшла до редколегії:  13.04.2021


Завантажити


Список використаних джерел та літератури:

 1. Айзпурвит К. Чехия в НАТО. Двадцать лет спустя [Электронный ресурс] / К. Айзпурвит, В. Поганка// Радио Прага. – 2019. – 11 марта. – Режим доступа: https://www.ruski.radio.cz/chehia-v-nato-dvadcat-let-spustya-8136506  (Дата обращения:  4 февраля 2021). – Название с экрана.
 2. Андрейців Г. Досвід євроатлантичної інтеграції Чеської Республіки [Електронний ресурс] / Г. Андрейців // UAPORTAL.CZ. – 2017. – 31 березня. – Режим доступу: https://uaportal.cz/blogs/3/103 (Дата звернення: 7 лютого 2021). – Назва с екрану.
 3. Беляев И. Вацлав Гавел. Жизнь в истории / И. Беляев. – Москва: НЛО, 2020. – 274 с.
 4. Взаимодействие Чешской Республики и НАТО / НАТО.РФ. Информационно-аналитический портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://нато.рф/ru/czech_republik (Дата обращения: 10 февраля 2021). – Название с экрана.
 5. Волощук С. Досвід участі Чеської Республіки в діяльності НАТО / С. Волощук // Ужгородські чеські наукові читання: історія, культура, політика, право: наук. збірник/ ред. М. Лендьел, І. Ліхтей, А. Стряпко.  – Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2013. – С. 206–214.
 6. В Чехии стартовали учения стран НАТО Ample Strike 2020 [Электронный ресурс]  // Around Prague. – 2020.  –  31 августа. – Режим доступа: https://www.aroundprague.cz/news/czech-republic/v-chexii-startovali-ucheniya-stran-nato-ample-strike-2020  (Дата обращения:  10 февраля 2021). – Название с экрана
 7. Задорожнюк Э. Г. Внешнеполитические приоритеты чешских парламентских партий (по итогам выборов 2017 года) [Электронный ресурс] / Э. Г. Задорожнюк // Славянский мир в третьем тысячелетии. – 2018. – Вып. 13. – № 1–2. – С. 144–159. –Режим доступа:https://www.cyberleninka.ru/article/n/ vneshnepoliticheskie-prioritety-cheshskih-parlamentskih-partiy-po-itogam-vyborov-2017-goda     (Дата обращения:  7 февраля 2021). – Название с экрана
 8. Корсак Р. Політичні взаємовідносини України і Чехії в НАТО // Актуальні питання гуманітарних наук. – 2014. – Вип. 9. – С. 42–47.
 9. Криворучко Н. В. Політика безпеки Чеської Республіки у контексті відносин з США: автореф. дис. … канд. політ. наук: 23.00.04 / Н. В. Криворучко; Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – 23 с.
 10. Ось що збройні сили Чехії придбають на рекордні 4.5 мільярди доларів [Електронний ресурс]// Голос Америки. – 2018 – 21 червня. – Режим доступу: https://ukrainian.voanews.com/a/zbrojni-syly-chekhiji/4448790.html (Дата звернення: 12 лютого 2021). – Назва с екрану.
 11. Павлишин Л. В. Особливості приєднання Чеської Республіки до НАТО / Л. В. Павлишин // Науковий вісник Ужгородського університету. Історія. – 2012. – Вип. 29. – С. 116–123.
 12. Паливода В. Центр протидії тероризму та гібридним загрозам при МВС Чеської Республіки [Електронний ресурс] / В. Паливода // НІСД. – 2020. – 25 лютого. – Режим доступу: https://niss.gov.ua/news/statti/centr-protidii-terorizmu-ta-gibridnim-zagrozam-pri-mvs-cheskoi-respubliki (Дата звернення: 11 лютого 2021). – Назва с екрану.
 13. Партнерство заради безпеки: досвід країн НАТО та українська перспектива? / за ред. О. І. Соскіна. – Київ: ІТС, 2007. – 336 с.
 14. Пеленська О. Без НАТО Чехія себе не захистить [Електронний ресурс] / О. Пеленська // Радіо Свобода. – 2019. – 31 березня. – Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/29816763.html (Дата звернення: 12 лютого 2021). – Назва с екрану.
 15. Сердюк А. Що НАТО дає економіці: розвиток чи витрати (розбір на прикладах пострадянських країн) [Електронний ресурс] / А. Сердюк // Вільне радіо. – 2019. – 15 листопада. – Режим доступу: https://freeradio.com.ua/shho-nato-daie-ekonomici-vitrati-rozbir-na-prikladah-postradjanskih-krain/  (Дата звернення: 11 лютого 2021). – Назва с екрану.
 16. Туречкова Э. 20 лет Чехии в НАТО: с какими ожиданиями и надеждами страна вступала в новый союз? [Электронный ресурс] / Э. Туречкова// Радио Прага. –  – 12 марта. – Режим доступа: https://www.ruski.radio.cz/20-let-chehii-v-nato-s-kakimi-ozhidaniyami-i-nadezhdami-strana-vstupala-v-novyy-8136486 (Дата обращения:  6 февраля 2021). – Название с экрана.
 17. Щербакова Ю. А. Чешская Республика: Оборонная политика и стратегия безопасности в рамках Европейского союза [Электронный ресурс] /Ю. А. Щербакова // Актуальные проблемы Европы. – 2020. – № 4(108). – С. 255–277. – Режим доступа: https://upe-journal.ru/files/-2020-4_Щербакова­_ЮА.pdf­­ (Дата обращения: 11 февраля 2021). – Название с экрана.
 18. Щербакова Ю. А. Чешские политики и граждане о членстве страны в НАТО [Электронный ресурс] / Ю. А. Щербакова // Европейская безопасность: события, оценки, прогнозы. – 2019. – Вып. 54(70). – С. 16–19.  – Режим доступа: https://inion.ru/site/assets/files/4256/2019_biul_evropeiskaia_ bezopasnostpdf (Дата обращения:  4 февраля 2020). – Название с экрана.
 19. Armáda České republiky [Elektronický zdroj] / Ministerstvo obrany ČR. – Režim přístupu: https://www.army.cz (Datum oběhu:  8. února 2021). – Název z obrazovky.
 20. Borkovec Z. Naše cesta do NATO. 20. výročí přistoupení České republiky k  Organizaci Severoatlantické smlouvy / Z. Borkovec. – Praha: Ministerstvo obrany České republiky – VHÚ, 2019. – 72
 21. 20 let Česka v NATO: Od Varšavské smlouvy, přes Jugoslávii po Afgánistán. Co bude dál? [Elektronický zdroj] // Ahaonline.cz. – 2019. – 12. března – Režim přístupu: https://ahaonline.cz/clanek/musite-vefet/157967/20-let-ceska-v-nato-od-varsavske-smlouvy-pres-jugoslavii-po-afganistan-co-bude-dal.html (Datum oběhu:  11. února 2021). – Název z obrazovky.
 22. Czech PM says defenсe spending rising to reach NATO target [Electronic Resource] // Reuters. – 2019. – March 12 – Mode of Acces: https://reuters.com/article/us-czech-defence/czech-pm-says-defense-spending-rising-to-reach-nato-target-idUSKBN1QT1B9 (Last Access: February 8, 2021). – Title from the Screen.
 23. Čadová N. Občané o členství České republiky v NATO – leden 2019: tisková zpráva [Elektronickýzdroj] / N. Čadová / Centrum pro výzkum veřejného mínění SÚ AV ČR. ‑ Režim přistupu: https://soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a4821/f9/pm190207.pdf (Datum oběhu:  11. února 2021). – Název z obrazovky.
 24. Česká republika a NATO  [Elektronický zdroj] / Natoaktual.cz. Oficiální portál Informačního centra o NATO.   –   Režim přistupu:   https://www.natoaktual.cz/zpravy/lcr-a-nato  (Datum oběhu:  1 února 2021). – Název z obrazovky.
 25. České strategické dokumenty [Elektronický zdroj] / Ministerstvo obrany ČR . – Režim přístupu:https://mocr.army.cz/assets/multimedia-a-knihovna/publikace/integrace-nato-eu/11-nato—ce—100dpi.pdf  (Datum oběhu:  11. února 2021). – Název z obrazovky.
 26. Encyclopedia of NATO Topics[Electronic Resource] / North Atlantic Treaty Organization. – Mode of Access: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics.htm (Last Access: 12 February, 2021). – Title from the Screen.
 27. NATO and Czech Republic bolster cyber defence cooperation [Electronic Resource] // North Atlantic Treaty Organization. – 2015. – October 12. – Mode of Access: https://nato.int/cps/en/natohq/news_123857.htm (Last Access: 13 February, 2021). – Title from the Screen.
 28. Online press conference by NATO Secretary General Jen Stoltenberg following the first day of the meetings of NATO Defence Ministers [Electronic Resource] // North Atlantic Treaty Organization. – 2021. – February 17. – Mode of Access: https://nato.int/cps/fr/natohq/opinions_181560.htm    (Last Access: 17 February, 2021). – Title from the Screen.
 29. Permanent Delegation of the Czech Republic to NATO in Brussels / Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic [Electronic Resource]. – Mode of Access: https://mzv.cz/nato.brussels/en/nato/our_nato_policies/czech_republic_in_ nato.html (Last Access: 14 February, 2021). – Title from the Screen.
 30. Pohanka V. 20 Years of Czechia in NATO: Key Moments [Electronic Resource] / V. Pohanka // Radio Prague. – 2019. – March 14. – Mode of Access: https://radio.cz/20-years-czechia-nato-key-moments-8136162 (Last Access: 12 February, 2021). – Title from the Screen.