ВНУТРІШНІ КРИЗИ В КРАЇНАХ РАДЯНСЬКОГО БЛОКУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ БЕЗПЕКИ

Дмитро Лакішик

кандидат історичних наук, ст. наук. співроб.

ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Київ, Україна

Анотація. У статті аналізуються внутрішні кризи, які переживали країни радянського блоку в період «холодної війни». Зазначається, що кризи розвитку суспільства у країнах Східної Європи, , в яких на початку 1950-х рр. остаточно утвердилася модель державного устрою тоталітарного типу радянського зразка, виникали постійно й з плином часу розгорталися та поглиблювалися. Суспільний устрій, який був нав’язаний державам, що опинились у сфері впливу СРСР, виявився абсолютно чужорідним і населення цих країн було неготовим і відмовлялось його сприймати, що стало однією з основних причин перманентних вибухів соціального невдоволення. Криза управління в Радянському Союзі, що виникла після смерті Й. Сталіна, невизначеність та певна надія на лібералізацію суспільного життя, дали надію країнам соцтабору на демократичні реформи, які могли розпочатись з новим керівництвом в СРСР. Надзвичайний сплеск соціальної активності в країнах радянського блоку спричинив ХХ з’їзд КПРС, на якому було ухвалене рішення про різноманіття форм переходу держав до соціалізму та можуть бути створені умови для проведення мирним шляхом корінних політичних і економічних перетворень. Але подальші події засвідчили неспроможність радянського керівництва до ефективного управління соцтабором в кризові періоди, застосування військової сили, як єдино можливого методу вирішення конфліктних ситуацій, небажання реформувати систему зважаючи на виклики часу, незламний авторитаризм.

Зазначається, що внутрішні кризи, які спалахували у радянському блоці, поряд з жертвами, на які довелось піти населенню та загрозу стабільності загальноєвропейській безпеці, все ж виявили готовність цих країн до змін і внутрішні сили опору системі, які були здатні в будь-який час, за сприятливої можливості, вивести держави на шлях реформ та демократизації.

Ключові слова: радянський блок, Польща, НДР, Угорська революція, «Празька весна», «холодна війна».

Надійшла до редколегії  24.08.2021


Завантажити


List of sources and literature:

1. Боффа Дж. История Советского Союза: в 2-х т. / Дж. Боффа – М.: Международные отношения, 1994. – Т. 2: От Отечественной войны до положения второй мировой державы. Сталин и Хрущев. 1941-1964 гг. – 2-е изд. – 1994. – 632 с. [Электронный ресурс] // Скепсис. – Режим доступа: https://scepsis.net/library/id_3226.html (Дата обращения: 18.12.2021). – Название с экрана.

2. Бухарін Н.І. Владислав Гомулка: на поворотах історії / Н.І. Бухарін, І.С. Яжборовська // Нова і новітня історія. – 2011. – № 4. – С. 146–168.

3. Держалюк М.С. Угорська революція 1956 року: причини, результати та уроки (Частина 1) / М.С. Держалюк // Проблеми всесвітньої історії. – 2017. – № 1(3). – С. 109–139.

4. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, 14 мая 1955 г. [Электронный ресурс] // 100(0) ключевых документов по российской и советской истории. – Режим доступа: https://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_ru&dokument=0013_war&object=translation&l=ru (Дата обращения: 18.12.2021). – Название с экрана.

5. Едемский А.Б. По следам секретных консультаций на Брионах 2-3 ноября 1956 г. / А.Б. Едемский // Славянский альманах 2010. – 2011. – Вып. 15. – С. 462–488.

6. Лавренов С.Я. Советский Союз в локальных войнах и конфликтах / С.Я. Лавренов, И.М. Попов. – М.: ACT; Астрель, 2003. – 776 с. [Электронный ресурс] // Милитера. – Режим доступа: http://militera.lib.ru/h/lavrenov_popov/07.html (Дата обращения: 18.12.2021). – Название с экрана.

7. Липинский П. Гомулка и советские лидеры / П. Липинский. [Электронный ресурс] // Новая Польша. – Режим доступа: https://novayapolsha.pl/article/gomulka-i-sovetskie-lidery/ (Дата обращения: 18.12.2021). – Название с экрана.

8. Ліхтей І. Події 1956 року в Угорщині й позиція ООН / І. Ліхтей // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. – 2017. – Вип. 26. – С. 486–498.

9. Москва и восточная Европа. Становление политических режимов советского типа (1949-1953): Очерки истории / Т.В. Волокитина, Г.П. Мурашко, А.Ф. Носкова, Т.А. Покивайлова. – М.: РОССПЭН, 2002. – 686 с.

10. Политические кризисы и конфликты 50-60-х годов в Восточной Европе / РАН, Ин-т славяноведения и балканистики, науч. Центр общеслав. исслед.; отв. ред. Новопашин Ю.С.; ред. сост. Желицки Б.Й. – М., 1993. – 227 с.

11. Свилас С. «Венгерский октябрь» 1956 г. и дипломатия Белорусской ССР [Электронный ресурс] // Развитие. – Режим доступа: http://evolutio.info/ru/journal-menu/2011-1/2011-1-svilas (Дата обращения: 18.12.2021). – Название с экрана.

12. Стыкалин А. О конкретно исторических обстоятельствах роспуска Коминформа и перехода к новым формам взаимодействия компартий / А. Стыкалин [Електронний ресурс] // Історична панорама: збірник наукових праць. – 2007. – Вип 5. – Чернівці: ЧНУ «Рута». – 158 с. – Режим доступу: http://politics.ellib.org.ua/pages-4835.html (Дата звернення: 18.12.2021). – Назва з екрану.

13. Carmichael N. A Brief History of the Berlin Crisis of 1961 / N. Carmichael [Electronic resource] // National Archives. – Mode of access: https://www.archives.gov/files/research/foreign-policy/cold-war/1961-berlin-crisis/overview/berlin-wall-overview.pdf (Last access: 18.12.2021). – Title from the screen.

14. Fowkes B. Eastern Europe 1945-1969: From Stalinism to Stagnation / B. Fowkes. – Routledge, 2000. – 188 p.

15. Golan G. Czechoslovak Reform Movement. Communism in Crisis 1962-1968 / G. Golan. – Cambridge: Cambridge University Press, 1971. – 360 p.

16. Knight A. Beria: Stalin’s First Lieutenant / A. Knight. – Princeton: Princeton University Press, 1993. – 312 p.

17. Lakishyk D. German Question in the Foreign Policy Strategy of the USA in the Second Half of the 1940s – 1980s / D. Lakishyk // Європейські історичні студії: науковий журнал. – 2020. – № 16. – С. 73–92.

18. Ouimet M. The Rise and fall of the Brezhnev Doctrine in Soviet Foreign Policy / M. Ouimet. – Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2003. – 309 p.

19. Prager Frühling: Das internationale Krisenjahr 1968. Bd.1. Beiträge / S. Karner, N.G. Tomilina, A. Tschubarjan [undandere]. – Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. – 1296 s.

20. The Prague Spring 1968: A National Security Archive Documents Reader [Electronic resource] // National Security Archive. – Mode of access: https://nsarchive.gwu.edu/prague-spring-68 (Last access: 18.12.2021). – Title from the screen.