Участь Великої Британії у зовнішній політиці і політиці безпеки Європейського союзу: огляд російської історіографії

Андрій Грубінко

Кандидат історичних наук, доцент, докторант Інститут історії України НАН України

УДК 94(420):327.061

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2017.06.25-47

Анотація

В статті проаналізовано здобутки російської історичної науки у дослідженні проблеми участі Великої Британії у Спільній зовнішній політиці і політиці безпеки Європейського Союзу. Автор класифікував наукові публікації російських дослідників на три групи: 1) загальні праці з історії формування Спільної зовнішньої політики і політики безпеки ЄС; 2) публікації з історії участі країни в європейській інтеграції як напрямі її європейської зовнішньої політики; 3) роботи, присвячені конкретно темі участі Великої Британії у Спільній зовнішній політиці і політиці безпеки ЄС. У висновках подано перелік провідних дослідницьких академічних та університетських центрів Росії з вивчення вказаної проблематики і перелік наукових видань, в яких найчастіше публікуються матеріали з питань європейської політики Великої Британії. Проведено критичний аналіз стану висвітлення зазначеної тематики в публікаціях російських істориків-британістів. Констатовано, що проблематика участі Сполученого Королівства у Спільній зовнішній політиці і політиці безпеки як відносно новому та специфічному напрямі розвитку ЄС увійшла до переліку тем дослідження російських британістів, але не стала пріоритетною і залишається недостатньо розробленою.

Ключові слова

Велика Британія, російська історіографія, ЄС.

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури

1. Андреева Т. Н. Англо-французское сотрудничество в политических интеграционных процессах Западной Европы (1980-е – 1990-е гг.): дис. канд. ист. наук: 07.00.03 / Андреева Татьяна Николаевна. – М., 2001. – 289 с.

2. Валуев А. В. Европейское направление внешней политики Великобритании при новых лейбористах: дис. канд. ист. наук: 07.00.15 / Валуев Антон Вадимович. – С.-Пб., 2007. – 191 с.

3. Капитонова Н. К. Приоритеты внешней политики Великобритании в период правления консерваторов, 1979-1997 гг.: дис. докт. ист. наук: 07.00.03 / Капитонова Надежда Константиновна. – М., 1999. – 599 с.

4. Кузьмичева Л. О. Великобритания и европейская интеграция: подход британских лейбористов (1988-2001 гг.): дис. канд. ист. наук: 07.00.03 / Кузьмичева Лариса Олеговна. – М., 2005. – 216 с.

5. Морозов А. М. Факторы формирования политики Великобритании в отношении ЕС: дис. канд. полит. наук: 23.00.04 / Морозов Артемий Михайлович. – М., 2008. – 185 с.

6. Очканов С. А. Роль Великобритании в развитии внешнеполитической и военно-политической интеграции в Западной Европе (1979-1990 гг.): дис. канд. ист. наук: 07.00.03 / Очканов Святослав Анатольевич. – Томск, 2011. – 222 с.

7. Романова О. В. Зовнішньополітичні стратегії Франції, Німеччини і Великобританії у контексті розвитку й імплементації СЗБП ЄС: дис. канд. політ. наук: 23.00.04 / О.В. Романова. – Одеса, 2008. – 181 с.

8. Европейский Союз в XXI веке: время испытаний / [под ред. О.Ю. Потемкиной (отв. ред.), Н.Ю. Кавешникова, Н.Б. Кондратьевой]. – М.: Весь Мир, 2012. – 656 с.

9. Европейский Союз в поиске глобальной роли: политика, экономика, безопасность: [монография] / [Л.О. Бабынина и др.]; под общ. ред. Ал. А. Громыко, М.Г. Носова. – М.: Весь Мир, 2015. – 592 с.

10. Европейский Союз на пороге XXI века. Выбор стратегии развития/ [под. ред. Ю.А. Борко (отв. ред.), О.В. Буторина О.В.]–М.: УРСС, 2001. –476 с.

11. Лобанов Р. О. Проблемы внешней политики, безопасности и обороны в деятельности Европейского Союза: дис. канд. ист. наук: 07.00.03 / Роман Олегович. – М., 2005. – 268 с.

12. Тихова В. В. Формирование Общей внешней политики и политики безопасности Европейского Союза (1992–2004 гг.): дис. канд. ист. наук: 07.00.15. – М., 2006. – 233 с.

13. Уткин С. В. Процесс формирования общей внешней политики и политики безопасности Европейского Союза: дис. канд. полит. наук: 23.00.04 / Уткин Сергей Валентинович. – М., 2006. – 270 с.

14. Юрьева Т. Внешнеполитическое измерение ЕС: парадоксы и дилеммы / Т. Юрьева // Космополис. – 2004/2005. – № 4 (10). – C. 53-64.

15. Барабанов О. Н. Общая политика Европейского Союза в области обороны и безопасности: этапы становления и перспективы развития / О.Н. Барабанов // Европейские страны СНГ: место в “большой Европе” / М.М. Наринский (отв. ред.). – М.: Международные отношения, 2005. – C. 166–195.

16. Офицеров-Бельский Д. Перспективы общей внешней политики ЕС / Д. Офицеров-Бельский // Международные процессы. – 2013. – Том 11. – № 1 (32). Январь-апрель. – C. 122-131.

17. Журкин В. В. Военная политика Евросоюза. – М.: Международные отношения: Институт Европы РАН, 2014. – 256 с.

18. Безопасность Европы / под ред. В.В. Журкина. – М.: Весь Мир, 2011. – 752 с.

19. Европейский Союз и региональные конфликты / Н.К. Арбатова, А.М. Кокеев (отв. ред.). – М.: ИМЭМО РАН, 2011. – 143 с.

20. Арсланова Е. Б. Западноевропейский союз в системе европейской интеграции: 1984-1999 гг.: автореф. дис. канд. ист. наук: 07.00.15 – История международных отношений и внешней политики / Е.Б. Арсланова. – Екатеринбург, 2002. – 23 с.

21. Годенов И. С. Формирование институтов и механизма Общей политики безопасности и обороны Европейского Союза (1998 – 2012 гг.): автореф. дис. канд. ист. наук: 07.00.03 – Всеобщая история / И.С. Годенов. – Томск, 2012. – 24 с.

22. Коварский Н. Н. Военно-политическая интеграция ЕС: направления, формы, методы: дис. канд. полит. наук: 23.00.04 / Коварский Николай Николаевич. – М., 2008. – 199 с.

23. Мацепуро Д. М. Основные направления развития Общей политики безопасности и обороны Европейского Союза (1997–2009 гг.): автореф. канд. ист. наук: 07.00.03 – Всеобщая история / Д.М. Мацепуро. – Томск, 2012. – 24 с.

24. Иванов И. Военно-промышленный комплекс Европейского Союза / И. Иванов // Современная Европа. – 2006. – Вып. 1. – C. 31–48.

25. Троицкий М. А. Трансатлантический союз. 1991-2004. Трансформация системы американо-европейского партнерства после распада биполярности / М.А. Троицкий. – М.: НОФМО, 2004. – 252 с.

26. Тузовская Н. Ю. Отношения ЕС и НАТО в процессе трансформации европейской системы безопасности: автореф. дис. канд. полит. наук: 23.00.04 – Политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии (политические науки) / Н.Ю. Тузовская. – М., 2009. – 20 с.

27. Казанчев Д. В. Трансформация НАТО в контексте формирования системы безопасности в Европе (1991-2013 гг.): автореф. дис. канд. ист. наук: 07.00.15 – История международных отношений и внешней политики / Д.В. Казанчев. – М., 2013. – 28 с.

28. Браницкий А. Г. Расширение Евросоюза и углубление европейской интеграции в начале XXI в. / А.Г. Браницкий // Большая Европа в глобальном мире: новые вызовы – новые решения / [под ред. Ал.А. Громыко (сост., авт.)] – М.: Нестор-история, 2013. – C. 59–70.

29. Корзун П. А. Восточное направление “политики соседства” европейского союза: автореф. дис. … канд. полит. наук: 23.00.04 – Политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии (политические науки) / П.А. Корзун. – М., 2010. – 25 с.

30. Липкин М. А. Британия в поисках Европы: долгий путь в ЕЭС (1957 – 1974 гг.) / М.А. Липкин. – СПб: Алетейя, 2009. – 240 с.

31. Девишев И. Б. Особенности политики Великобритании в отношении европейской интеграции. 1945-1990-е гг.: автореф. дис. канд. ист. наук: спец. 07.00.03 – Всеобщая история / И.Б. Девишев. – М, 2008. – 29 с.

32. Великобритания: эпоха реформ / под. ред. Ал.А. Громыко. – М.: Весь Мир, 2007. – 536 с.

33. Дилеммы Британии: поиск путей развития / под ред. Ал.А. Громыко (отв. ред.), Е.В. Ананьевой. – М.: Весь Мир, 2014. – 480 с.

34. Андреева Т.Н. Британская стратегическая культура между европеизмом и атлантизмом на рубеже ХХ – ХХІ веков / Т.Н. Андреева // Европеизм и атлантизм в политике стран Европейского Союза / отв. ред. Н.К. Арбатова. – М.: ИМЕМО РАН, 2009. – C. 45-65.

35. Елохина Ю. В. Место Великобритании в европейском интеграционном процессе: вторая половина ХХ в. – начало ХХІ в.: дис. уч. степени канд. ист. наук: 07.00.03 / Елохина Юлия Валерьевна. – Иркутск, 2011. – 187 с.

36. Порецкова Е. А. Евроинтеграционная стратегия Великобритании в период консервативных кабинетов М. Тэтчер и Д. Мейджора: автореф. дис. канд. ист. наук: спец. 07.00.03 – Всеобщая история / Е.А. Порецкова. – Саратов, 2013. – 23 с.

37. Яковенко А. В. Европейская дилемма Великобритании [Электронный ресурс] / А.В. Яковенко // Россия в глобальной политике. – 2015. – 5 апреля.– Режим доступа: http://www.globalaffairs.ru/ (дата обращения: 11 апреля 2017 г.)

38. Галин Д. Военная политика Великобритании / Д. Галин // Зарубежное военное обозрение. – 2014. – № 4. – C. 11-17.

39. Брункевич Д. В. Консервативная партия Великобритании и Европейский Союз в 1990-2004 гг.: дис. канд. ист. наук: 07.00.03 / Брункевич Денис Валерьевич. – Ярославль, 2005. – 304 с.

40. Великобритания перед всеобщими выборами 2010 г. Доклады Института Европы. № 250 / [под ред. Ал.А. Громыко (отв. ред.) и др.]. – М.: Ин-т Европы РАН: Рус. сувенир, 2010. – 144 с.

41. Коалиционное правительство Великобритании – год после выборов. Доклады Института Европы. № 270 / [под ред. Ал.А. Громыко (отв. ред.), Е.А. Ананьевой]. – М.: Ин-т Европы РАН: Рус. сувенир, 2011. – 180 с.

42. Ход, итоги и последствия всеобщих парламентских выборов 2015 г. в Великобритании. Доклады Института Европы. № 319 / [под ред. Е.В. Ананьевой]. – М.: Ин-т Европы РАН, 2015. – 148 с.

43. Минаев М. В. Американо-британские отношения в начале XXI века: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. полит. наук: спец. 23.00.04 – Политические проблемы международных отношений и глобального развития / М.В. Минаев. – М., 2008. – 20 с.

44. Шамгунова А. Н. Политические отношения Великобритании и США на рубеже ХХ-ХХІ вв.: автореф. дис. канд. ист. наук: спец. 07.00.15 – История международных отношений и внешней политики / А.Н. Шамгунова. – Санкт-Петербург, 2006. – 20 с.

45. Андреева Т. Н. Европейская политика кабинета Д. Кэмерона–Н. Клегга (май 2010 – июль 2013 гг.) / отв. ред.: Н.К. Арбатова, К.П. Зуева. – М.: ИМЭМО РАН, 2014. – 190 с.

46. Громыко Ал. А. Великобритания между Европой и Америкой / Ал.А. Громыко // Россия и НАТО в новом контексте международной безопасности / отв. ред. Д.А. Данилов. – М.: Огни ТД, 2005. – 242 с.

47. Валуев А. В. Глобальная роль европейского измерения внешней политики “новой” Великобритании: успех и поражение правительств Тони Блэра (1997-2007 гг.) / А.В. Валуев // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2010. – Выпуск № 120. – C. 283-290.

48. Яньшина И. В. Политика Великобритании в вопросе европейской интеграции в свете Лиссабонских соглашений (2007-2011): автореф. дис. канд. ист. наук: спец. 07.00.15 – История международных отношений и внешней политики / И.В. Яньшина. – М., 2013. – 29 с.

49. Девишев И. Б. Политика Великобритании по вопросу военной интеграции в Западной Европе / И.Б. Девишев // Преподавание истории в школе: Научно-теоретический и методический журнал. – 2006. – № 11. – C. 47–50.

50. Андреева Т. Н. Великобритания / Т.Н. Андреева // Европейский Союз и региональные конфликты / отв. ред. – Н.К. Арбатова, А.М. Кокеев. – М.: ИМЭМО РАН, 2011. – C. 52–69.

51. Годованюк К. А. Общая внешняя политика ЕС и дилеммы британской дипломатии / К.А. Годованюк // Современная Европа. – 2012. – № 2. – C. 71–81.

52. Третьяков А. Оборонная политика Великобритании (новый этап) / А. Третьяков // Современная Европа. – 2005. – № 1. – C. 96–106.

53. Иванов А. Англо-французское военно-политическое сотрудничество в контексте общей европейской безопасности [Электронный ресурс] / А. Иванов // Информационный центр по вопросам международной безопасности. – 2011. – Режим доступа: http://isc.mslu.ru/ (дата обращения: 10 апреля 2017 г.)

54. Фёдоров С. М. Новая франко-британская Антанта: “перезагрузка” ЕПОБ? / С.М. Фёдоров // Коалиционное правительство Великобритании – год после выборов. Доклады Института Европы № 270 / [под ред. Ал.А. Громыко (отв. ред.)]. – М.: Ин-т Европы РАН: Рус. сувенир, 2011. – C. 148–154.