«Ганебна пропозиція повернутися до батьківщини…»: оголошення більшовицькою дипломатією амністій в таборі інтернованих вояків-українців Каліш, Польша (1922 р.)

Ігор Срібняк

Доктор історичних наук, професор, Київський університет імені Бориса Грінченка

УДК 94(477):930.5(083)«1922»

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2018.11.241-253

Анотація

У статті відтворено події, що мали місце напередодні та підчас оголошення польсько-радянською делегацією двох амністій в таборі інтернованих вояків-українців Каліш (Польща) у 1922 р. Більшовицькі уповноважені намагались в такий спосіб заохотити до виїзду до радянської України якомога більшої кількості таборян, проте їх спроби внести розкол в лави таборян виявились марними. Не зумівши домогтись бажаного для себе результату під час проведення першої амністії, більшовицькі дипломати вдались до індивідуального опитування таборян під час проведення другої, але й цього разу більшість українського вояцтва задекларувала своє рішуче «ні» всім спробам їх деморалізації.

Хоча командування армії УНР, штаб групи інтернованих та культурно-освітні відділи дивізії вдавались до реалізації комплексу контрпропагандиських заходів з метою розкриття дійсних цілей більшовиків, агітація останніх все ж таки мала свої невтішні наслідки. Радянській дипломатії вдалось частково досягти своєї мети та «виманити» з Польщі досить чисельну групу українського вояцтва, у т.ч. й декого з числа старшин, що стало болючим ударом для інтернованої армії УНР, чисельний склад якої у 1922 р. стрімко зменшувався в силу цілого комплексу причин.

Ключові слова

Інтерновані, табір, амністія, комісія, уповноважений, армія УНР, Каліш.

Завантажити статтю

Список джерел та літератури

1. Павленко М. І. Українські військовополонені й інтерновані у таборах Польщі, Чехословаччини та Румунії: ставлення влади і умови перебування (1919-1924 рр.) / М.І. Павленко. – К.: Інститут історії України НАНУ, 1999. – 352 с.

2. Срібняк І. Обеззброєна, але нескорена: Інтернована Армія УНР у таборах Польщі й Румунії (1921-1924 рр.) / І.Срібняк. – Київ-Філядельфія, 1997: Вид-во імені Олени Теліги. – 187 с.

3. Український сурмач. – Щипіорно, 1922. – 28 травня – Ч.3. – С.1-4.

4. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України), ф.1078, оп.2, спр.166.

5. ЦДАВО України, ф.1075, оп.2, спр.824.

6. ЦДАВО України, ф.4, оп.1, спр.825.

7. ЦДАВО України, ф.4, оп.1, спр.15.

8. Karpus Z. Jeńcy і іnternowanі rosyjscy і ukraіńscy na terenіe Polskі w latach 1918-1924 / Z.Karpus. – Toruń: UMK, 1997. – 209 с.