Колоніальна політика Німецької імперії в Китаї та Океанії в ост. третині ХІХ – поч. ХХ ст.

Наталія Папенко

Кандидат історичних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

УДК 94 (430): 325. 3 “18/19”

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2019.13.157-182

Анотація

Актуальність теми дослідження визначається історичною значимістю порушених у ній проблем.

У статті автор розглядає методи та форми колоніальної політики Німеччини в останній третині ХІХ – поч. ХХ ст. в Китаї та Океанії. Німецька імперія найпізніше серед провідних держав світу вступила на шлях колоніальних загарбань. Автор статті підкреслює, що німецькі політики в цілому були задоволенні розвитком країни після 1871 р. Впродовж значного часу коло інтересів імперського канцлера Отто фон Бісмарка (1871 – 1890), як політика, обмежувалось територією Європи та тих країн, що з нею межували. Колонії його цікавили лише як метод тиску на провідні країни світу для вирішення питання впливу Німеччини на європейські справи. Не бажаючи вступати в гострі конфлікти з провідними країнами Європи, особливо з Великою Британією, О. фон Бісмарк свідомо утримувався від колоніальної експансії аж до середини 80–х рр. ХІХ ст. Крім того, байдужість до колоніалізму, на той час, проявляли і деякі представники партійної еліти та бізнесу. Проте вже в останній третині ХІХ ст. країна отримує повну свободу дій в колоніальній політиці, тому розпочинає поступово захоплювати території в різних частинах світу, у тому числі в Африці, Азії та Океанії. Втручання Другого Рейху у поділ Китаю стало однією з причин масового іхетуанського повстання, а в майбутньому – розгортанні масштабного конфлікту – російсько – японської війни 1904 – 1905 рр. Такий хід історичних подій безумовно увійшов до комплексу причин Першої світової війни. Тому дослідження причин та наслідків колоніальної політики Німеччини в останній третині ХІХ – поч. ХХ ст. є достатньо важливими та становить значний науковий інтерес. Крім того, автор статті зауважує, що більшість політиків, бізнесових кіл Німеччини бачили саме в колонізації Китаю та Океанії важливий етап не лише в економічному розвитку країни, а і в зростанні міжнародного авторитету імперії в світі.

Ключові слова

Колоніальна політика, договір, «доктрина відкритих дверей», юнкерство, оренда, синдикат.

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури

1. Англо-германский обмен нот (Lascelles-Bulow) 20 апреля 1898 г. касательно британской оккупации Вэйхайвэя [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://www.vostlit.info/. – Дата обращения: 20 мая 2018 г.

2. Бюлов Б. Воспоминания / Под. ред. В. М. Хвостова / Б. Бюлов. – М.– Л.: Соцэкгиз, 1935. – 564 с.

3. Ерусалимский А. С. Колониальная экспансия капиталистических держав и освободительное движение народов Южной Африки и Китая в XVII – XIX вв. / А. С. Ерусалимский. – М.: Наука. 1974. – 359 с.

4. История Востока / Под ред. Л. Б. Алаева. – М.: Вост. лит., 2005. – Т. 4, Кн. 2. – 574 с.

5. История Германии / Под. ред. Галактионова. – Т. 3. – Кемерово: Кузбассиздат, 2005. – 544 с.

6. Малаховский К. В. Остров райских птиц: История Папуа новой Гвинеи / К. В. Малаховский. – М.: Наука, 1976. – 191 с.

7. Малаховский К. В. Соломоновы острова / К. В. Малаховский. – М.: Наука, 1978. – 96 с.

8. Переписка Вильгельма II с Николаем II. 1894-1914 гг. – М. – Пг.: ГИЗ. 1923. – 198 с.

9. Соглашение о рсширении территории Гонконга, заключённое между Великобританией и Китаем в Пекине 9 июня 1898 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vostlit.info/. – Дата обращения: 20 мая 2018 г.

10. Троян С. С. Колоніальна політика кайзерівської Німеччини у форматі боротьби за «місце під сонцем» (1896-1900 роки) / С. С. Троян // Історична пам’ять: Науковий збірник. – Полтава, Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, 2001. – №1. – С. 95-110; Гончаренко Л. Л. Отто фон Бісмарк та Самоанський законопроект 1879-1880 рр. / Л. Л. Гончаренко // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – Вип. 35. – С. 253-257.

11. Троян С. С. Китай у сфері колоніальної політики Німецької імперії (кінець ХІХ ст.) / С. С. Троян // Університет: Історико-філософський журнал. – К., 2009. – № 6. – С. 10-15.

12. Троян С. С. Колоніальна політика кайзерівської Німеччини у форматі боротьби за «місце під сонцем» (1896-1900 роки) / С. С. Троян // Історична пам’ять: Науковий збірник. – Полтава, Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, 2001. – №1. – С. 95-110.

13. Deutsch – Samoanischer Vertrag vom 10.11.1884 [Electronische Ressource] // Archiv des Deutschen Kolonialrechts. – Wesseling, 2008. – S. 197-198. – Zugriffsmodus: http://staadenlos.info/.- – Datum der Behandlung: 26 mai 2018 р.

14. Hoffman V. Schönwetter – Kapitalist [Elektronische Ressource] / V. Hoffman // Die Zeit. – 2003. – №32. – Zugriffsmodus: http://www.zeit.de/2003/32/Godeffroy.-Pleite.html. – Datum der Behandlung: 26 mai 2018 р.; Ritter J. Das unverdorbene Eiland [Elektronische Ressource] / J. Ritter // Spiegel, 11.06.2008. – Zugriffsmodus: http://www.Spiegel.de/. – Datum der Behandlung: 26 mai 2018 р.

15. Ritter J. Das unverdorbene Eiland [Electroniche Ressource] / J. Ritter // Spiegel, 11.06.2008. – Zugriffsmodus: http://www.Spiegel.de/. – Datum der Behandlung: 26 mai 2018 р.

16. Schnee H. Deutscher Kolonial – Atlas / H. Schnee // Historische Atlas. – Band I. – Leipzig, 1920. – 625 s.

17. Schreiben an Malietoa Laupepa vom 12.04.1890 [Electroniche Ressource] // Archiv des Deutschen Kolonialrechts. – Wesseling, 2008. – S. 320. – Zugriffsmodus: http://staadenlos.info/. – Datum der Behandlung: 26 mai 2018 р.

18. Vertrag mit der Neu-Guinea – Kompagnie vom 7.10.1898 [Elektroniche Ressource] // Archiv des Deutschen Kolonialrechts. – Wesseling, 2008. – S. 141-143. – Zugriffsmodus: http://staadenlos.info/.- Datum der Behandlung: 26 mai 2018 р.