Переговори між представниками Директорії УНР і держав Антанти у січні – березні 1919 р.

Наталія Городня

Доктор історичних наук, доцент Київський національний університет імені Тараса Шевченка

УДК 94:329.7 (477) “1919”

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2017.06.84-106

Анотація

Висвітлюється перебіг і зміст переговорів представників Директорії УНР з французьким військовим командуванням в Одесі і дипломатами держав Антанти в Парижі у січні-березні 1919 р. Показано, що у цей період існувало «вікно можливостей» для отримання українцями підтримки держав Антанти, яким вони не скористалися. Хоча в цілому перемога цього блоку держав у світовій війні не була сприятливою для створення незалежної української держави, проте на початку 1919 рр. основне завдання країн-переможниць полягало у боротьбі з більшовизмом, не допущенні його експансії на захід, а не у відновленні територіальної цілісності Росії. Незважаючи на негативне ставлення лідерів держав Антанти до Директорії УНР, характер якої вони не могли зрозуміти, контроль нею території України та чисельність і боєздатність її армії створювали підґрунтя для налагодження співробітництва між ними для спільної боротьби з більшовизмом. Під час переговорів в Одесі йшлося про допомогу Директорії у війні з більшовиками за умови встановлення протекторату Франції над Україною на період цієї війни. Коли ж унаслідок важких переговорів умови угоди було нарешті узгоджено, стратегічна ситуація в Україні суттєво змінилася, у зв’язку з чим держави Антанти втратили інтерес до такого співробітництва. Натомість вони зробили ставку на стримування більшовизму силами Польщі й Румунії, зміцнення цих держав, у тому числі за рахунок етнічних українських земель.

Ключові слова

УНР, Директорія, держави Антанти, Франція, переговори, французьке військове командування в Одесі, Паризька мирна конференція.

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури

1. Городня Н. Д. Політика держав Антанти і США щодо державності України у 1917–1919 рр.: Дис. канд. іст. наук: Київський національний університет імені Тараса Шевченка / Н. Д. Городня. – К., 1996. – 222 с.

2. Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки. Листопад 1918 – листопад 1920 рр.: документи і матеріали: У 2-х т., 3-х ч. / Упоряд. В. Верстюк (керівник) та ін. – К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2006. – Т. 1. – 688 с; Т. 2. – 744 с.

3. Велика війна 1914-1918 рр. і Україна: у 2-х кн. – К.: Кліо, 2014. – Кн.1. – 778 с.; Кн.2. – 798 с.

4. Дацків І. Б. Дипломатія українських державних утворень у захисті національних інтересів, 1917 – 1923 рр.: монографія / І. Б. Дацків. – Тернопіль: Астон, 2009. – 519 с.

5. Дацків І. Б. Становлення українсько-французських дипломатичних відносин у добу Директорії УНР / І. Б. Дацків // Гілея. – 2010. – Вип. 34. – C. 46–57.

6. Дацків І. Б. Дипломатичні стосунки Директорії УНР з радянськими урядами України та Росії / І. Б. Дацків // Український історичний журнал. – 2009. – №3. – C. 108-122.

7. Russian-American Relations. March 1917 – March 1920. Documents and Papers. – New York, 1920. – 375 р.

8. Mayer A. Policy and Diplomacy of Peacemaking / A. Mayer. – New York: Vintage, 1967. – 918 р.

9. Brinkley G. Allied Policy and French Intervention in the Ukraine, 1917-1920 / G. Brinkley // The Ukraine, 1917-1921. A Study in Revolution / Ed. by T. Hunchak. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1977. – P. 323–351.

10. Стахів М. Україна в добі Директорії: В 7 т. – Т.5. Директорія і Антанта / М. Стахів. – Скрентон: Укр. наук.-іст. б-ка, 1964. – 248 с.

11. Маргулиес М. Год интервенции / М. Маргулиес. – Т.1. – Берлин: Изд-во Гжебина, 1923. – 364 с.

12. Революция на Украине по мемуарам белых. – М., Л.: Госуд. издательство, 1930. – 435 с.

13. Шульгин В. Годы. Дни: 1920: Записки / В. Шульгин. – М.: Новости, 1989. – 828 с.

14. Винниченко В. Відродження нації: У 3 ч. / В. Винниченко. – Київ-Відень: Дзвін, 1920. – Ч.3. – 542 с.

15. Назарук О. Рік на великій Україні / О. Назарук. – Нью-Йорк: Українське видавництво «Говерля», 1978. – 344 с.

16. Остапенко С. Директория и оккупация Украины / С. Остапенко // Черная книга. – Харьков, 1925. – C. 255–265.

17. Papers Relating to the Foreign Policy of the United States, 1919. The Paris Peace Conference. – V. 3. – Washington: United States Government Printing Office, 1919.

18. Центральний державний архів вищих органів влади та управління (ЦДАВО) України, ф. 3696, оп. 2, спр. 280.

19. Papers Relating to the Foreign Policy of the United States, 1919. The Paris Peace Conference. – V. 2. – Washington: United States Government Printing Office, 1919.

20. Papers Relating to the Foreign Policy of the United States, 1919. The Paris Peace Conference. – V. 4. – Washington: United States Government Printing Office, 1919.

21. Марголин А. Украина и политика Антанты / А.Марголин. – Берлин: Издательство С.Ефронъ, 1934. – 397 с.

22. Мазепа І. Україна в огні і бурі революції, 1917-1921 / І. Мазепа. – В 3-х т. – Прага: Українське видавництво «Пробоєм», 1942. – Т. 1.

23. Христюк П. Замітки і матеріали до історії української революції, 1917-1920 рр. / П. Христюк. – Кн. 4. – Відень, Прага: Український соціологічний інститут, 1922.

24. Одесские новости. – 1918. – 24 февраля.

25. ЦДАВО України, ф. 1429, оп. 1, спр. 3.

26. Bradley G. Allied Intervention in Russia / G. Bradley. – London: Weidenfeld & Nicolson, 1968.

27. Elcock H. Portrait of Decision. The Council of Four and the Treaty of Versailles / H. Elcock. – Birkenhead, Cheshire: Eyre Methuen, 1972.

28. Borschak E. L’Ukraine a la Conference de la Paix / E. Borschak. – Paris: Hartmann, 1938. – 188 p.

29. Paris Peace Conference. 1919. Proceedings of the Council of Four (March 24 – April 18) / Ed. by P. Maltoux. – Geneve: Droz, 1964. – 227 p.

30. Деникин А. Очерки русской смуты / А. Деникин. – Т.5. – Берлин: Медный всадник, 1926.