Очима європейця: візія Сходу в праці Авраама Анкетіль-Дюперона «Східне законодавство»

Андрій Чалий

Магістр історії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Олександр Іванов

Кандидат історичних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

УДК 94(5):930.23“17”А.Анкетіль-Дюперон

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2019.13.121-140

Анотація

Стаття присвячена аналізу поглядів одного із засновників французького сходознавства Авраама Анкетіль-Дюперона, викладених в праці “Східне законодавство”. Праця створена на основі спостережень автора у ході його перебування в Індії та аналізу ним текстів європейських мандрівників, які по-новому сприймалися та оцінювалися автором. Автор критикує усталену на той час концепцію “східного деспотизму” як культурно-цивілізаційного типу суспільства, протилежного європейському.

На прикладі Османської імперії, Персії та Індії (Держава Великих Моголів), Дюперон викладає свою інтерпретацію соціальних відносин та стану законодавства на Сході. На його думку, в усіх трьох країнах існує писане право, яке регламентує суспільне життя, існує приватна власність, яка може продаватися й купуватися, успадковуватися (право спадкування мають і чоловіки й жінки) і відчужується винятково як покарання за злочин проти держави. Різні види господарської діяльності на Сході супроводжуються угодами, які в письмовій формі укладають обидві сторони, а релігійна приналежність не має принципового значення в економічному житті. Монарх та урядовці підкоряються цілому ряду писаних та неписаних правил, які регламентують їхню діяльність, а при порушенні володарями цих правил, суспільство має законне право скинути правителів як узурпаторів та негідних займати такі посади. Дюперон також констатує, що так звана «східна деспотія» не є постійною і універсальною формою правління для східних суспільств, а виникає лише в кризові моменти надлому існуючих соціальних порядків. При налагоджені внутрішнього життя – зникає й сама «східна деспотія».

Вказані характеристики слугують антитезою до пануючих у XVIII столітті уявлень про Схід, створених перш за все філософами (в першу чергу Монтеск’є в його знаменитій праці «Про дух законів») та мандрівниками (Берн’є «Звіт про подорож до Індій»), які робили висновки про східні суспільства, базуючись на упереджених, неточних та хибних поглядах, що стало зручним виправданням для подальшого проникнення європейців на Схід та контролю над ним. Таким чином Дюперон наголошує на типологічній подібності рис Сходу і Заходу, особливості яких варіюються від географічного, історичного та соціального контекстів.

Ключові слова

Східний деспотизм, орієнталізм, сходознавство, історіографія, Анкетіль-Дюперон, Схід.

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури

1. Андерсон П. Родословная абсолютистского государства. / П. Андерсон. – М.: Издательский дом «Территория будущего», 2010. – 512с.

2. Искаков И. Ж. Политические процессы в Центральной Азии как объект современной политической науки / И. Ж. Искаков // Теория и практика общественного развития. – Краснодар. – 2012. – № 2. – С. 267-271.

3. Кори Р. Страх. История политической идеи. / Р. Кори. – М.: Прогресс-традиция; Издательский дом «Территория будущего», 2007. – 368 с.

4. Крижанівський О.П. Історія Стародавнього Сходу: Підручник. 2-е вид. стереотипне / О. П. Крижанівський. – К.: Либідь, 2002. – 592 с.

5. Лопухова И. В. Неограниченные монархии средневекового востока: восточная деспотия или восточный феодализм? / И. В. Лопухова // Известия Российского государственного педагогического университета имени А.И.Герцена. Аспирантские тетради [Текст]. – СПб., 2007. – № 16. – С. 170-173.

6. Мигаль А. С. Концепт «Восточный деспотизм» в представлениях французских просветителей о мусульманском Востоке / А. С. Мигаль // Научный диалог. – Екатеринбург. – 2015. – № 11. – С. 150-162.

7. Миксюк А.С. Становление и развития авестологии в ХІХ – начале ХХ в. / А. С. Миксюк // Сборник научных статей студентов, магистрантов, аспирантов: в 2-х т. Т. 2. – Минск: Издательство «Четыре четверти», 2012. – 292 с. – С. 39-40.

8. Пастернак Е. Л. Роль ранних индологических опытов Анкетиль-Дюперрона в формировании французской лингвистики / Е. Л. Пастернак // Вестник Иркутского государственного лингвистического университета. – 2009. № 4. С. 12-27.

9. Серебряный С. Д. История переводов в Индии (Южной Азии). / С.Д. Серебряный. // История перевода: межкультурные подходы к изучению. Материалы международного симпозиума в рамках проекта «Национально-исторические традиции в переводоведении». Москва, 15 – 17 сентября 2011 г. / Под редакцией Н. Рейнгольд. – М.: РГГУ, 2012. – C. 17-36.

10. Тарле Е. В. Очерк истории колониальной политики западноевропейских государств (конец XV – начало XIX в.) / Е. В. Тарле. – М.: Наука, 1965. – 427с.

11. Шубина М.М. Анализ концепции «Восточного деспотизма» в западноевропейской философской мысли Нового времени / М. М. Шубина // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. B 3-х ч. Ч. III. – Тамбов: Грамота, 2011. – № 3. – С. 208-210.

12. Anquetile-Duperron A.H. Leqislation Oriental./ A.H. Anquetile-Duperron. Amsterdam: M.-M. Rey, 1778. – 369 p.

13. Budil I. T. Abraham Hyacinthe Anquetil Duperron: Clash of Orientalists in the Eighteenth Century India / Ivo Budil // Prague Papers on the History of International Relations. – Prague: Institute of World History, 2007. – P. 63-81.

14. Cavaliero R. Ottomania. The romantics and the myth of Islamic orient / R. Cavaliero. – London: I.B.Tauris, 2010. – 273p.

15. De Donno F. Routes to Modernity: Orientalism and Mediterraneanism in Italian Culture, 1810-1910 / F. De Donno // California Italian Studies. – Berkeley. – 2010. – №1. – P. 1-23.

16. Extracts from the narrative of mons. Anquetil Du Perron`s travels in India. / Translated by Kavasji E. Kanga. – Bombay: Commercial press, 1876. – 104p.

17. Filliozat Р-S. Anquetil Duperron, un pionnier du voyage scientifique en Inde / P.-S. Filliozat // Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 149ᵉ année. – Paris, 2005. – № 4. – Р. 1261-1280.

18. Gabilondo S. G. Philosophie et colonialism chez Anquetile-Duperron / S. G. Gabilondo // Montesquieu.it. Bibliotheca electronica su Montesquieu e dintorini. – Bologna. – 2010. – №10. – P. 127-143.

19. Stuurman S. Global equality and inequality in Enlightment thought. – Utrecht: Werkgroep 18e Eeuw, 2010. – 40 р.

20. Travel & exploration natural history: Books, manuscripts, photographs. – London: Bernard Quaritch Ltd, catalogue 1431, 2015. – 140 р.

21. Vaghi M. Entre le pittoresque et l’erudition. L’idee de l’Inde en France (1760-1830) / M. Vaghi // Annales historiques de la Revolution Francaises. – Paris. – 2014. – № 375. – Р. 49-68.

22. Whelan F. G.. Oriental despotism: Anquetil-Duperron`s response to Montesqieu / F. G. Whelan // History of Political Thought. – Exeter. – 2001. – Vol. 22. – № 4. – P. 619-647.

23. Anquetil L-P. Notice sur la vie de M. Anquetil Duperron. – Paris, 1805. – 40 p.; Anquetil J. Anquetil Duperron : Premier orientaliste français. Paris: Presses de la Renaissanse, 2005. – 269 p.; Dacier J. Notice historique sur la vie et les ouvrages de M. Anquetil Duperron. – Paris: Dubray, 1808 – 33 р.; Menant D. Anquetil Duperron à Surate. – Paris: Leroux, 1907. – 59 р. ; Schwab R. Vie d’Anquetil Duperron. – Paris: Leroux, 1934. – 240 р. ; Sarton G. Anquetil-Duperron (1731-1805) / G. Sarton // The University of Chicago Press. – 1937. – №3. – Р. 193-223.; Morande C-B. La fiancée orientale: essay sur la sexism, le racism, la democratie et l`Europe. – Geneve: Institut européen de l’Université de Genève, 1997. – 144 p.; Van Damme S. Capitalizing Manuscripts, Confronting Empires:Anquetil-Duperron and the Economy of Oriental Knowledge in the Context of the Seven Years’ War / S. Van Damme // Negotiating knowledge in the Early modern empires. – New York: Palgrave Macmillan, 2014. – 263 p. – Р. 109-129.