Вступ Великої Британії в Європейське Економічне Співтовариство (60-ті – поч. 70-х рр. ХХ ст.)

Валерій Павленко

кандидат історичних наук, професор

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація. У статті досліджено історії вступу Великої Британії в Європейське Економічне Співтовариство в 60-х поч. 70-х років 20 століття, а саме проаналізовано історичний досвід трансформації країни із світової імперії у європейську державу. Особлива увага звертається на те, що британська політика щодо західноєвропейської інтеграції з кінця 50-х рр. ХХ ст. зазнала значних змін. Наголошується на тому, що на початку 1960 року починається поступова європеїзація настроїв, як у владних структурах Великої Британії, так і серед населення. Аналізуються основні причини негативного результату першої спроби вступу Британії в ЄЕС. Визначається місце і роль голів урядів країни у розробці та реалізації політики європейської інтеграції. Констатується той факт, що серйозним бар’єром у питанні вступу Великої Британії в Європейське співтовариство була позиція Франції, яка не хотіла бачити британців повноправними членами ЄЕС. У статті наголошується, що значного прогресу у зближенні Великої Британії та ЄЕС вдалося досягти лише на кінець 1969 року, коли було прийнято рішення про розширення цієї інституції. Зазначається, що саме після зустрічі Ж. Помпіду та Е. Хіта була, нарешті, досягнута угода, про умови вступу Великої Британії у Співтовариство. Значну увагу приділено аналізу того, що давало британцям членство в Європейському Співтоваристві. Наголошується про особливу роль кабінету Е. Хіта, під час каденції якого було прийнято рішення розглядати західноєвропейську політику Лондона, як пріоритетну. І, нарешті, визначається, що адаптація Великої Британії, в якості члена ЄЕС, розтягнулася на довгі роки, під час яких виникло багато проблем, які так і не були вирішені.

Ключові слова: Велика Британія, інтеграція, Європейське Економічне Співтовариство, співробітництво, європейська політика.


Завантажити статтю

pdf


Список використаних джерел та літератури:

 1. Брандт В. Воспоминания / Вилли Брандт ; [пер. с нем.]. – Москва : Новости, 1991. – 528 с.
 2. Колосков И. А. Внешняя политика Пятой республики : эволюция основных направлений и тенденций, 1958–1972 / И. А. Колосков ; АН СССР, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1976. – 303 с.
 3. Лебедев А. А. Вопрос об участии Англии в общем рынке в англо-французских отношениях (1961–1976 гг.) : автореф. дис. … канд. ист. наук : (07.00.05) / Лебедев Александр Александрович ; АН СССР, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – Москва, 1976. – 18 с.
 4. Липкин М. А. Британия в поисках Европы = Britain in search of Europe : долгий путь в ЕЭС, 1957–1974 гг. / М. А. Липкин ; Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории. – Москва: Алетейя, 2009. – 237с.
 5. Маклейн Д. Внешняя политика Англии после Суэца / Дж. Маклейн ; [пер. с англ. М. М. Кобрина] ; ред. Б. Н. Антонович. – Москва : Прогресс, 1972. – 461 с.
 6. Перегудов С. П. Тэтчер и тэтчеризм / С. П. Перегудов ; Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1996. – 298 с.
 7. Стрежнева М. В. Великобритания и Западная Европа: политические аспекты / М. В. Стрежнева ; отв. ред. Н. С. Кишилов ; АН СССР, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1988. – 188 с.
 8. Beloff N. Transit of Britain : a report on Britain’s changing role in the post-war world / Nora Beloff ; HarperCollins Publishers. – London : Collins, 1973. – 287 p.
 9. Britain’s entry into the European Community : report by Sir Con O’Neill on the negotiations of 1970–1972 / ed. by Sir David Hannay. – London : Routledge, 2000. – 496 p.
 10. Financial Times. – London, 1971. – 29 July.
 11. Heath E. Realism in British foreign policy / Edward Heath // Foreign Affairs. – London, 1969. – Vol. 48, № 1. – P. 39–50.
 12. Mahan E. R. Kennedy, de Gaulle, and Western Europe / Erin R Mahan. – London ; Gordonsville : Polgrave Macmillan, 2003. – 229 р.
 13. Text of the Communiqué issued by the Council of Ministers of EEC // The Second try : labour and the E.E.C. / Uwe W Kitzinger. – Oxford : Oxford University Press, 1968. – 367 р.
 14. The Guardian. – Manchester, 1967. – 1 Feb.
 15. The Times. – London, 1967. – 21 March.
 16. The Times. – London, 1971. – 21 May.
 17. Young J. Britain and European Unity, 1945–1992 / John W Young. – Basingstoke : Palgrave Macmillan Limited Basingstoke : Macmillan Distribution Limited [distributor] June 2007. – 213 р.