ЗМІНИ В МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ ОСНАЩЕННІ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ БОЛГАРІЇ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ВІДНОСИН

Марія Георгієва

кандидат історичних наук

доцент кафедри теорії та історії держави і права
Національний транспортний університет, м. Київ, Україна

DOI: https://doi.org/10.17721/2524-048X.2020.17.1

Анотація. У статті висітлено досвід Болгарії в сфері державного управління та регулювання матеріально-технічного забезпечення аграрного сектору економіки в євроінтеграційних умовах. Здійснено аналіз законодавчих засад підтримки національного сількогосподарського машинобудування, з метою визначення чинників підвищення ефективності аграрного товаровиробництва, в залежності від його матеріально-технічного забезпечення в умовах євроінтеграції. В ході дослідження було застосовано широкий методологічний інструментарій, зокрема, методи аналізу та синтезу, узагальнення, єдність логічного та історичного підходів, порівняльно-правовий, історико-правовий та формально-юридичний.

Основні результати: з’ясовано, що задля забезпечення високої ефективності сільськогосподарського виробництва необхідно створити широкий асортимент матеріально-технічних засобів болгарського виробництва. Державна підтримка здійснювалася шляхом фінансування цільових програм, спрямованих на покращення матеріально-технічної бази болгарського села. Досліджено державну політику сприяння розвитку інноваційної діяльності сільськогосподарського товаровиробника.

Практичне значення. Пропозиції автора по вдосконаленню матеріально-технічного забезпечення та підвищенню ефективності використання сільськогосподарських машин аграрними товаровиробниками можуть бути використані при формування вітчизняної державної політики підтримки при формування матеріально-технічної бази українського села.

Оригінальність. Вперше в українській історіографії досліджено та узагальнено болгарський досвід матеріально-технічної підтримки аграрного виробника в умовах євроінтеграції. Наукова новизна полягає обґрунтуванні болгарського досвіду в організації системи державної підтримки матеріально-технічного забезпечення та постачання аграрного сектору економіки. Розкрито структуру матеріально-технічного забезпечення болгарського села через систему законодавчих актів та цільових програм.

Тип статті: описова.

Висновки. Вивчено закономірності державної підтримки матеріально-технічного забезпечення сільського господарства. Обґрунтовано, що матеріально-технічне забезпечення аграрного виробництва впливає на його ефективність та результативність.

Ключові слова: аграрний сектор економіки; Болгарія; товаровиробник; Європейський Союз; інтеграція; державне управління.


Завантажити текст

pdf


Список джерел та літератури:

1. Анастасова М. Миграционните процеси на населението в Р. България при прехода към пазарна икономика / М. Анастасова. – София: Издателство на институт по икономика на селското стопанство, 2015.– 830 с.
2. Башев Х. Ефекти от прилагане на европейски политики вїрху земеделските стопанства в Р. България / Х. Башев. – София: ИАИ, 2018. – 378 с.
3. Вачков Д. Българският външен дълг: Банкрутът на комунистическата икономика /Д. Вачков. – София: Институт за изследване на близкото минало, 2009. – 456 с.
4. Вачков Д. НРБ от началото до края / Д. Вачков – София: Институт за изследване на близкото минало, 2011. – 480 с.
5. Герганов Г. Икономика на аграрното предприятие / Г. Герганов – Свищов: АИ «Ценов», 2010. – 310 с.
6. Гумеров Р. Продовольственная безопасность страны: к развитию правовых основ и экономических механизмов обеспечения / Р. Гумеров – Москва: РАН Российский экономический журнал, 2006. – 197 с.
7. Дмитриченко Л. Государственное регулирование экономики: методология и теория / Л. Дмитриченко – Донецк: УкрНТЭК, 2001. – 130 с.
8. Захариева Г. Измерване на националната конкурентоспособност / Г. Захариева – Свищов: АИ «Ценов», 2009. – 211 с.
9. Иванов Б. Устойчивост в земеделието / Б. Иванов. – София: Авангард Прима, 2009. – 230 с.
10. Маренич Т. Трансформаційна динаміка та механізми економічного регулювання агроформувань (питання теорії, методології, практики) / Т. Маренич – К.: ННЦ “Інститут аграрної економіки”, 2005. – 454 с.
11. Натан И. Икономика на България / И. Натан. – София: Наука и изкуство, 2013. – 171 с.
12. Орешин В. Государственное регулирование национальной экономики / В. Орешин – М.: изд-во МГУ им. Ломоносова, 1999. – 257 с.
13. Пенков И. Икономическа география на България / И. Пенков. – София: Наука и изкуство, 2008. – 422 с.
14. Попов Р. Анализ на конкурентоспособността на зеленчукопроизводството в България / Р. Попов – София: БНБ, 2012. – 412 с.
15. Русчева Д. Продоволствените ресурси на България при осъществяване на Общата селскостопанска политика на ЕС / Д. Русчева. – София: Унив. изд. “Св. Климент Охридски”, 2010. – 151 с.
16. Славова Я. Влияние на ОСП върху аграрния износ – оценка и проблеми / Я. Славова – Русе: Изток, 2012. – 168 с.
17. Тютюнджиев И. Cтопанска история на България / И. Тютютнджиев. – София: Ровита, 2011. – 204 с.