ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛЬСЬКО-АМЕРИКАНСЬКОГО КОМІТЕТУ ДОПОМОГИ ДІТЯМ ТА АМЕРИКАНСЬКОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ДОПОМОГИ (АРА) НА ТЕРИТОРІЇ ПОЛЬСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД

Віктор Погромський

канд. іст. наук,

Чорноморський національний університет

імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

DOI: https://doi.org/10.17721/2524-048X.2021.19.6

Анотація. Кінець Першої світової війни призвів до цілого ряду серйозних проблем у країнах Східної Європи. Серед них: загальна бідність населення, занепад сільського господарства і промислового виробництва, загальна політична криза, що збільшила популярність радикальних лівих рухів, спричиняючи зміну геополітичного стану в Європі, з часів Першої світової війни. Ще один фактор – руйнування імперіалістичної системи, що додало фактично загально інфраструктурних та інституційних проблем. На руїнах імперій виникають нові незалежні країни, у тому числі відновлена Польська Республіка або Друга Річ Посполита. Всю сукупність проблем, які часто перетиналися, було надзвичайно важко подолати за рахунок можливостей і резервів країни. Фактично, період 20-30-х років ХХ століття стає епохою становлення діяльності міжнародних благодійних організацій, серед яких важливу роль грали американські благодійні організації. Серед останніх були: Американська адміністрація допомоги (ARA), Американський єврейський об’єднаний розподільчий комітет «Джойни» (JDC) і деякі релігійні організації. Досить часто ці установи були об’єднані, іноді діяли окремо, або передавали естафету гуманітарної діяльності один одній. Участь американських благодійних організацій в допомозі країнам Європи стала можливою завдяки ряду визначальних факторів: відхід від політики ізоляціонізму, стрімке зростання продуктивності праці в США, криза надвиробництва, формування в американському суспільстві прошарку гуманістів, філантропів та благодійників. Виходячи з загальної політичної та соціальної ситуації в США, з 1919 року Американській адміністрації допомоги (ARA) розгортає програму для забезпечення харчування польських дітей. В межах якої ARA розгорнула цілу мережу їдалень по всій Польщі.

Пропонована наукова розвідка присвячена діяльності Польско-американського комітету допомоги дітям та Американської адміністрації допомоги і всіх її сателітних установ на території відновленої Польщі у 20-30-х роках ХХ століття.

Ключові слова: Американська адміністрація допомоги, АРА, Джойнт, Польща, гуманітарна допомога, голод, гуманітарні організації.

Надійшла до редколегії: 21.10.2021


Завантажити


Список використаних джерел та літератури:

 1. Погромский В.А. Значение порта Гданськ в деятельности американских благотворительных организаций на территории Польши и Восточной Европы / В. А.Погромский // Научный сборник Вроцлавского университета. – 2014. – №1. – С. 269–279.
 2. Погромський В.О. Діяльність Американської адміністрації допомоги та інших американських філантропічних організацій у відновленій Польщі в 1918–1922 рр. / В. О. Погромський // Вісник аграрної історії. Київ. – 2018. – Вип. 25–26. – С. 197–204.
 3. Погромський В.О. Діяльність Американської адміністрації допомоги на території Польщі за часів Другої Республіки: початковій етап / В. О. Погромський // «Ольвійський форум – 2018 : стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі»: ХІІ Міжнародна науково-практична конференція 7-10 червня 2018 р., м. Миколаїв / Чорноморський національний університет ім. Петра Могили. — Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2018. – С. 58–60.
 4. Погромський В.О. Діяльність Американської адміністрації допомоги в Польській Республіці після Першої світової війни в 1919–1921 рр. / В. О. Погромський // Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Історико-політичні студії. Серія «Історичні науки». – 2018. – №1(9). – С. 60–70.
 5. Погромський В.О. Загальні аспекти діяльності Американської адміністрації допомоги в Польській Республіці в контексті міжнародної допомоги (1919 р. – середина 20-х рр. ХХ ст.) / В. О. Погромський // Національна наукова сільськогосподарська бібліотека. Електронне наукове фахове видання. Історія науки і біографістика. – 2019. – № 2. – С. 97–113.
 6. American relief administration. European children’s fondmission to Poland. Polsko-Amerykanskiy komitet pomocy dzieciom 1919–1922. – Warsaw. 1922. – 76 p.
 7. Balcerek M. Dziejeopieki nad dzieckiem w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju kształcenia dzieci upośledzonych umysłowo / Balcerek. –Warszawa, 1977. – 258 s.
 8. Historiapaństwa i prawapolskiego / J. Bardach, B. Leśnodorski, &M. Pietrzak. –Warszawa, 1976. – 590 s.
 9. Kurier Łó – 1920. – 18 IX. – № 265. – S. 4.
 10. Kurier Łó –1920. – 31 III. – № 90. –S. 4.
 11. Kurier Łó –1920. – 9 IV. – № 97. –S. 4.
 12. Kurier Łó –1920. –16 III. – № 75.– S. 3.
 13. Kurier Łó –1921. – 24 V. – № 139. – S. 4.
 14. Macińsk S. Reorganizacja Komitetu Tanich Kuchenoraz Sprawozdanie z działalności tegoż, od chwili zlikwidowania K. T. K. Jako samodzielnego wydziału / Macińsk // Dz. ZmL. –1921. – №14 (27), 5 IV. – S. 10–11.
 15. Message from the President of the United States. Document №. 449. Receipts and expenditures under the act approved February 25, 1919. – P.6. [Electronic Resource]. – Mode of Acces: https://www.loc.gov/.
 16. Niebrzydowski P. The American Relief Administrationin Poland after the First World War, 1918–1923/ P. – Ohio State University, 2015.
 17. Sochala M. Wielka akcja ratownicza -działalność Polsko-Amerykańskiego Komitetu Pomocy Dzieciom (1919–1922) / Sochala// Folia Historica. – 2010. – № 85. – Р. 185–206.
 18. Szczygiel M. Zadania i cele pomocy spolecznej w II Rzeczypospolitej na przykladzie miasta Czêstochowy (wybrane aspekty) / M.Szczygiel // Prace naukowe. Akademii im. Jana Dlugosza w Czêstochowie. Seria: Pedagogika. – 2004. – Z XIII. – P.107–
 19. Szenajch W. Myśli przewodnie oorganizacji opieki nad dziećmi w Polsce / W. Szenajch. – Warszawa, 1945. – S. 12–
 20. TreiL.Traveling exhibit showcases Herbert Hoover’s humanitarian efforts in Poland [Electronic Resource] / Trei // Stanford Report. – 2006. – July 26. – Mode of Acces: http://news.stanford.edu/news/2006/july26/hoover-072606.html (Last Access:  20.04.2021 ). – Title from the Screen.