Участь Великої Британії у європейській політичній інтеграції: між атлантизмом та європеїзмом

Андрій Грубінко

Кандидат історичних наук, доцент Тернопільського національного економічного університету, докторант відділу міжнародних зв’язків і зовнішньої політики України Інституту історії України НАНУ

УДК 94(420).086+341.174

DOI http://doi.org/10.17721/2524-048X.2015.01.6-17

У статті проаналізовано особливості участі Великої Британії у європейській політичній інтеграції в контексті дихотомії основних напрямів її зовнішньої політики – атлантичного та європейського. Розглянуто витоки формування політики країни щодо політичної та військово-політичної європейської інтеграції. Особливу увагу приділено проблемі трансформацій європейської політики урядів Великої Британії в контексті формування Спільної зовнішньої політики і політики безпеки та Спільної політики безпеки і оборони Європейського Союзу у період 1990 – 2015 років.

Ключові слова

Велика Британія, європейська інтеграція, СЗППБ ЄС, СПБО ЄС, НАТО, США, “особливі відносини”.

Завантажити статтю

Список використаних джерел та літератури

 1. Biscop S. The UK and European defence: leading or leaving / S. Biscop // International Affairs. – Oxford : The Royal Institute of International Affairs, 2012. – № 88:6. – P. 1297–1313.
 2. Cyr A. Britain, Europe and the United States: change and continuity / I. Arthur Cyr // International Affairs. – Oxford : The Royal Institute of International Affairs, 2012. – № 88:6. – P. 1315–1330.
 3. Европеизм и атлантизм в политике стран Европейского союза / отв. ред. – Н.К. Арбатова. – М. : ИМЭМО РАН, 2009. – 118 с.
 4. Дилеммы Британии: поиск путей развития: монография / под ред. Ал.А. Громыко (отв. ред.), Е.В. Ананьевой. – М. : Весь Мир, 2014. – 480 с.
 5. Яковенко Н.Л. Велика Британія в міжнародних організаціях: навчальний посібник / Н.Л. Яковенко. – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2011. – 400 с.
 6. Кандуба Т.Ю. Атлантизм в зовнішній політиці урядів Тоні Блера: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец 07.00.02 “Всесвітня історія” / Т.Ю. Кандуба. – Донецьк, 2010. – 20 с.
 7. Віднянський С.В. Об’єднана Європа: від мрії до реальності. Історичні нариси про батьків-засновників Європейського Союзу / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов; [2-ге вид., доп. і перероб.]. – К. : Вид. дім “Києво-Могилянська Академія”, 2011. – 395 с.
 8. Великобритания: эпоха реформ / под ред. А. А. Громыко. – М. : Весь Мир, 2007. – 536 с.
 9. Громыко А. А. Англия перед выбором [Електронний ресурс] / А. А. Громыко // Независимая газета, Дипкурьер. – 2003. – Режим доступу: http://www.ieras.ru/
 10. Бжезінський З. Стратегічне бачення: Америка і криза глобальної влади / З. Бжезінський; [пер. з англ. Г. Лелів]. – Львів : Літопис, 2012. – 168 с.
 11. Guzelyte S. National Defence Data 2012 of the EDA participating Member States / S. Guzelyte. – Brussels, 2014. – 32 p.
 12. Toward a More Secure Europe: A New Focus on Defence [Електронний ресурс] / H. Grozdanova, A.-M. Barcikowska. – 2012. – Режим доступу: http://www.e-ir.info/
 13. European Council December 2013: David Cameron’s press conference [Електронний ресурс]. – Brussels, 2013. – Режим доступу: https://www.gov.uk/