Основні здобутки та прорахунки діяльності ЮНВТО (1975-2020 рр.)

Вікторія Пількевич

канд. іст. наук, доц.

Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анна Шкорупінська

студентка магістратури

Київський національний університет  імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація. У статті досліджено основні здобутки та прорахунки діяльності Всесвітньої туристичної організації (ЮНВТО) з 1975 по 2020 роки. Всeсвітня туpистичнa opгaнізaція – спeціaлізoвaнa міжуpядoвa устaнoвa систeми OOН, якa відпoвідaє зa поширення сталогo тa зaгaльнoдoступнoгo туpизму. Головна мета організації – сприяти розвитку туризму, що здійснюватиме неоціненний внесок у економічне піднесення, підтримання миру та міжнародної безпеки, процвітання держав, повагу та дотримання прав та свобод людини у світі. У даній статті відслідковано статистику зростання рівня міжнародного туризму. До того ж, зафіксовано й зворотній процес, а саме, чому 2020 рік вважається особливо важким для туризму. Визначені здобутки та недоліки в діяльності ЮНВТО.  Відзначено основні документи в роботі Організації, зокрема, угoду щодо Пpoгpaми Poзвитку OOН (ПPOOН), підписану у 1976 р., Манільську Декларацію про Світовий Туризм (1980 р.), Туристичний Кодекс (1985 р.) тощо. В своїй роботі Всесвітня туристична організація працює в різних напрямках. Протягом свого існування ЮНВТО провела величезну кількість міжнародних форумів, конференцій, семінарів тощо. Міжнародний туризм став одним із засобів економічного піднесення країн. 2002 рік був проголошений Міжнародним Роком Екотуризму, а 2017 р. – Міжнародним Роком Сталого Туризму в Інтересах Розвитку, під час яких було проведено низку тематичних заходів за участю великої кількості людей. До того ж, щороку 27 вересня відзначається День Туризму, що свідчить про популярність та важливість галузі для світу. ЮНВТО співпрацює з міжнародними організаціями, що дає більше можливостей для досягнення поставлених цілей. Підкреслюючи всі  позитивні результати діяльності організації, відзначено, що є певні прорахунки. Це питання фінансування, статистики і класифікації туризму. Відзначена роль Організації в сучасних складних умовах міжнародного життя.

Ключові слова:  ЮНВТО, туристичний сектор, міжнародні подорожі, організація, країни, культури, пандемія.

Надійшла до редколегії: 15.02.2021


Download article


Список використаних джерел та літератури:

 1. Барчукова Н. С. Правовые аспекты сотрудничества Всемирной туристской организации с Организацией Объединенных Наций / Н. С. Барчукова // Международное сотрудничество государств в области туризма. – М., 1986. – С. 94–97.
 2. Гайдукевич Л. Развитие международного туризма и обеспечение безопасности туристов / Л. Гайдукевич // Журнал международного права и международных отношений. – 2005. – № 2. – С. 39–43.
 3. Гуляев В. Г. Организация туристской деятельности / В. Г. Гуляев. – М.: Нолидж, 1996. – 312 с.
 4. Капрусь, О. Структурні складові туристичної політики Всесвітньої туристичної організації (ЮНВТО) у сучасних міжнародних відносинах / О. Капрусь // Вісник Львів. університету. Серія: Міжнародні відносини. – 2015. – Вип. 37, Ч. 3. – С. 67–
 5. Максименко С. В. Туристская деятельность: международно-правовые аспекты / С. В. Максименко. –  Одесса: Латстар, 2001. –  168 с.
 6. Манільська декларація про мирне вирішення міжнародних спорів. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_568 (Дата звернення: 21.04.2020)
 7. Организация туризма: Учеб. пособие / А. П. Дурович, Н. И. Кабушкин, Т. М. Сергеева и др.; Под общ. Ред. Н. И. Кабушкина и др. – Мн.: Новое знание, 2003. – 357 с.
 8. Організація туризму в Україні і за рубежем: Учб.-метод. посібник / В.К. Федорченко, О.О. Любіцева, В. К. Бабарицька. – К., Київ. КНУ імені Тараса Шевченка, КІТЕП. – 2000. – 110 с.
 9. Позиция Всемирной туристской организации по туристским стандартам: (из докл. на Второй встрече Ком. по поддержке качества и труда, Мадрид, 11–12 нояб. 2004 г.) // Туризм: право и экономика. – 2007. – № 1. – С. 15–19.
 10. Сенин В. С. Введение в туризм / В. С. Сенин. – М., 1993. – 197 с.
 11. Сеселкин А. И. Устойчивое развитие туризма как приоритетное направление деятельности Всемирной туристской организации: постановка проблемы исследования / А. И. Сесёлкин // Вестник РМАТ. – 2014. – № 1. – С. 9–14.
 12. Толковый словарь туристских терминов. – 1994. – 407 с.
 13. Туризм в мире: ситуация положительная // Туризм. – 2006. – № 8. – С. 24– 25.
 14. Туристський словник-довідник: Навчальний посібник. – 2000. – 155 с.
 15. As 2020 ends, Tourism looks forward with determination [Electronic resource] / UNWTO. – Mode of access: https://www.unwto.org/news/as-2020-ends-tourism-looks-forward-with-determination (last access: 08.02.2021).
 16. Agreement between the United Nations and the World Tourism Organization [Electronic resource] / UNWTO Basic Documents. – Volume I: Statutes, Rules of Procedure, Agreements: Fifth edition, updated and revised: February 2016 / UNWTO. – Mode of access: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284418244 (last access: 14.04.2020).
 17. Encyclopedia of Tourism. – – 1226 р.
 18. MacIntyre G. Sustainable tourism development/ MacIntyre. – 1993. – 166 р.
 19. Global Code of Ethics for Tourism [Electronic resource] / UNWTO. – Mode of access: https://www.unwto.org/global-code-of-ethics-for-tourism (last access: 14.04.2020).
 20. History [Electronic resource] / UNWTO – Mode of access: https://www.unwto.org/history (last access: 22.04.2020). – Title from the screen.
 21. International Tourism Highlights, 2019 Edition [Electronic resource] / UNWTO. – Mode of access: https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284421152 (last access: 21.04.2020).
 22. Methodological Notes to the Tourism Statistics Database [Electronic resource]. – 2020. / UNWTO. – Mode of access: https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284421473 (last access: 21.04.2020).
 23. Resolution adopted by the General Assembly [on the report of the Second Committee (A/53/605)] 53/200. Proclamation of 2002 as the International Year of Ecotourism, February 22, 1999. [Electronic resource]. – Mode of access: https://undocs.org/en/A/RES/53/200 (last access: 09.04.2020).
 24. Resolution adopted by the General Assembly on 22 December 2015 [on the report of the Second Committee (A/70/472)] 70/193. International Year of Sustainable Tourism for Development, February 9, 2016. [Electronic resource]. – Mode of access: https://undocs.org/en/A/RES/70/193 (last access: 09.04.2020).
 25. Travel records 2019. World of Tourism. – 1. – Р. 18–22.
 26. UNWTO Tourism Highlights [Electronic resource] – 2018. / UNWTO. – Mode of access: https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284419876  (last access: 21.04.2020).
 27. UNWTO World Tourism Barometer (Russian version) [Electronic resource] / UNWTO. Mode of access: https://www.e-unwto.org/toc/wtobarometerrus/current  (last access: 08.01.2021).